Sağlık Yardımlaşma Dayanışma ve Biriktirme Sandığı

Üye Kayıt ve Takip Yönergesi


SAĞLIK YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (SAYDE),

Sağlık Yardımlaşma, Dayanışma ve Biriktirme Sandığı (SAYDES)

ÜYE KAYIT VE TAKİP YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, SAYDES' e üye olmak isteyen kişilerin üyelik başlangıcı ve sonrasında üye takip iş ve işlemlerine dair uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.


Kapsam

Madde 2- Bu yönerge sandık birimlerini ve sandık üyelerini kapsar.


Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, Dernekler Kanununun 4. Maddesi nin C bendi, 32. Maddesinin A bendi, Sağlık Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Tüzüğünün 3.,4. ve 5. Maddelerine ve Sağlık Yardımlaşma, Dayanışma ve Biriktirme Sandığı Yönetmeliğinin 7., 8. ve 9. Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

"Dernek" Sağlık Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni (SAYDE) ,

"Yönerge", Sağlık Yardımlaşma, Dayanışma ve Biriktirme Sandığı (SAYDES) üyelerinin Sosyal Yardım Fonundan faydalandırılmaları hakkında yönergeyi,

“Sandık” Sağlık Yardımlaşma, Dayanışma ve Biriktirme Sandığı’nı (SAYDES)

" Kuruluş" Dernek, sandık ve bağlısı olan tüm alt şirket, işletme ve girişimlerin hepsini birden,

“ Aidat” Üyelerin sandığa aktardıkları ve yönergede miktarları belirlenen Türk Lirası cinsinden birikimleri,

“ÜTB” Üye Takip Birimini,

“Yönetim Kurulu” Dernek ve Sandık Yönetim Kurulunu, ifade eder.


Üye

Madde 5- Kuruluşun imkanlarından faydalanmak ve kuruluş mensubu olmak için başvuruda bulunan ve mevzuat hükümleri çerçevesinde mensupluğu gerçekleşen kişilere üye denir.


Aday Üye

Madde 6- Kuruluşa üye olmak için başvuran kişilerden, başvurusu ilgili birimlere ulaştıktan sonra geçici kaydı oluşturulan kişilerdir. Aday üye, henüz üyelik statüsü kazanmamış kişilerdir.


Resmi Üye

Madde 7- Kuruluşa üye olmak için başvuran kişilerden, en az bir aidatı kesilen ve kuruluş hesaplarına geçen aday üyelerin pozisyonu, aday üyelikten resmi üyeliğe dönüşür. Kuruluşun bazı faaliyetlerinden, çalışmalarından ve sair hizmetlerinden sadece resmi üyeler faydalanabilir. Aidatı kesilmeyen aday üyelere karşı kuruluşun her hangi bir yükümlülüğü yoktur. İlk aidatın kuruluş hesaplarına geçmesinden aday üye kendisi sorumludur.


Aktif Üye

Madde 8- Aidatları düzenli yatan ve kuruluşa aidat borcu olmayan üyeler aktif üyelerdir.


Pasif Üye

Madde 9- Aidat ve Emeklilik Fonunun 15. maddesinde sayılı şekli ile sandığa aidat borcu olan üyeler, borcun sayısına göre pasif üyeliğe düşerler. Pasif üyeler, kuruluşun bazı hizmetlerinden aktif üyeler gibi faydalanamazlar. Aidat borçları Aidat ve Emeklilik fonundaki hükümler doğrultusunda tamamlanır.


Üyeliğin Askıya Alınması

Madde 10- 

İstifa etmediği halde, çeşitli sebeplerden dolayı aidatı yatmayan üyelerin üyelikleri;

A- Üyelik tarihi itibari ile 24 ay ve daha eski üyelikler için tüm üyelik süresi boyunca en az (12 Ay) ve fazlası kadar ay eksik aidatı bulunan üyelerin üyelikleri kendiliğinden düşer. Ancak ÜTB tarafından bu durumda bulunan üyelere en geç 90 iş günü içerisinde eksik aidatlarını tamamlamaları için son bir süre tanınır. Bu süre içinde eksik aidatlarını tamamlamayan üyelerin üyeliği düşer ve aidatları derneğe irat kaydedilir. Kendilerine eksik aidatlarını tamamlamaları için son bir süre verilen üyeler hali hazırda üyelikleri düştüğü için istifa etseler bile aidat iadesi yapılmaz ve derneğe irat kaydedilir.

B- Üye üyelikten normlara uygun şekilde istifa etmiş olsa dahi, aidat iadesi yapılana kadar üyelik sorumlulukları düşmemiş olur. Bu esnada taleplerini kurumun yetkili iletişim kanalları ve kanuni yollardan iletmek yerine kuruma karşı hukuk dışı fiillerde bulunanlar, kitle iletişim araçları kullanarak karalama yapmak suretiyle internet ortamında, sosyal medyadan (facebook, şikayetvar, instagram, twitter v.b gibi) veya başkaca iletişim kanallarından kurum itibarını, teşkilat mensuplarını, saha çalışmalarını zedeleyici ve indirgeyici faaliyetlerde bulunanların aidat iadesi işlemleri ve diğer tüm işlemleri durdurulur ve üye hakkında kurum müfettişliği tarafından inceleme başlatılır. Üyenin kurum müfettişliği tarafından hatalı bulunması halinde aidat iadesi yapılmaz ve üyenin dosyası yargıya intikal ettirilir.

Üyeliği askıya alınan üyeler, aktif üyelerin sahip olduğu bazı sandık avantajlarından faydalanamazlar.

Kimler Üye Olabilir

Madde 11- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya T.C Kimlik Numarası 99 ile başlayan “Türkiye Cumhuriyetinde İkamet İzni” olmak kaydı ile sağlık hizmeti ve sosyal hizmet yürüten herkes ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile üniversitelerde ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında sağlık eğitimi veren okul ve birimlerde hizmet yürüten tüm personel ile bu kurumların hizmet alanına giren konularda hizmet yürüten özerk veya yarı özel tüm kurum ve kuruluş çalışanları ile muvafakat verecekleri (Bağlı Üyelik) eşleri ve reşit olmak kaydıyla çocukları (Evli olanlar dahil) derneğe üye olabilirler.


Üyelik Başvurusu

Madde 12- Kuruluşa üye olmak isteyen kişiler, ÜTB tarafından normları belirlenecek olan matbu 1 Nolu Formu ve gerekli diğer sözleşmeleri doldurup imza ederek diğer evrak ve belgeleri kuruluş görevlilerine veya online üyelik başvurusu sonrasında kendisine belge ulaşanlar Genel Merkeze belgelerini ulaştırmak suretiyle üyelik başvurusunu başlatmış olurlar.

Temsilci 1 Nolu üyelik formunun huzurunda imza edildiğine dair kendisi de formu imzalar ve başvuru formlarını her ay düzenli bir şekilde genel merkeze ulaştırır. Online üyelik başvurusu yapanlardan Genel Merkeze üyelik formları ulaşanlar için ÜTB tarafından iş ve işlemler kayıt ve takip edilir.


Geçici Üyelik Kaydı ve Üyeliğe Kabul

Madde 13- Üyelik başvurusu Genel Merkeze ulaşan kişilerin başvuruları düzenlenir ve bu başvurular arasında üyeliğinde sakınca tespit edilen kişiler, daha önce gösterdiği hal ve hareketleri ile kuruma zarar vermiş kişiler, mevzuat hükümleri doğrultusunda kuruluş üyesi olabilmek için gerekli şartları taşımayan kişilerin başvuruları ayrıştırılarak aday üyelik statüsü dahi verilmez. Diğer başvurulara aday üyelik statüsü kazandırılır ve başvuru formları aidatı kesilmeyen üyelik başvuruları klasörüne eklenir. Aday üyelerin ilk aidatları kesildiğinde resmi üye statüsü kazanırlar ve başvuru formları bu klasörden çıkarılarak, üye kütük kayıtlarına alınır.


Üyelik Başvurusu ve Resmi Üyelik Sürecinin Getirileri

Madde 14- Bir kişi üyelik formunu imza ettikten sonra il başkanı tarafından kendisine geçici üyelik kartı verilir.

Geçici üyelik kartını sadece il başkanı imza eder.

Geçici üyelik kartı en fazla 3 aylık süre için geçerlidir.

Bu üyelik kartı ile kişi SAYDES işletmelerinin indirimlerinden faydalanabilir.

İndirimli firma anlaşmalarının kampanyalarından ve sair hizmetlerden faydalanabilir.

Üye, 7. madde doğrultusunda resmi üyelik statüsüne geçince, kurum ürünleri ve avantajlarından tam olarak faydalanmaya ve emeklilik getirileri hesaplanmaya başlar.

Banka kesintilerinin bankalar tarafından kuruma bildirilmesinin miatlı olmasından dolayı, üyenin üyelik kararı aidatının kesildiği aydan bir sonraki ayın en geç son iş gününe kadar karar defterine işlenir.

Buna bağlı olarak üyelik kararı alındıktan sonra ilk 30 iş günü içerisinde Ferdi Kaza Sigortası poliçe girişi yapılır ve üye ferdi kaza sigortası kapsamına alınır.

Üyelik kararı alındıktan sonra 30 iş günü içerisinde üyenin kimlik kartı bastırılır ve üyeye ulaştırılması için ilgili il başkanlığına gönderilir. İl Başkanı, kalıcı üyelik kartını üyeye teslim ederken geçici üyelik kartını üyeden geri alır.

Karar defterine kararı alınan ve resmi üye statüsüne kavuşan üyeye kütük numarası verilir. Karar defterine kararı alınmayan üyeliklerin resmi üyelik statüleri başlamaz.


Üye Numarası

Madde 15- Üye numarası, her üyenin üye olduğu il tarafından verilen üyelik numarasıdır. Üye numarasının ilk iki rakamı üye olunan ilin plaka kodundan oluşur. Sonraki rakamlar, o ildeki üyeliklere sırası ile verilir.

Emekli iken üye olan veya kurumdan emekli olarak üyeliğine devam edecek üyelere başına E harfi konularak 7 haneli bir üyelik numarası verilir.

Online üyelik müracaatları sonucu kaydı alınan üyelerin 999 ile başlayan 8 haneli üye numarası verilir.


Kütük Numarası

Madde 16- Resmi üyeliği gerçekleşen ve karar defterine kararı alınan her üyeye bir kütük dosyası açılır. Açılan her dosyaya ÜTB tarafından bir numara verilir. Bu numaralar, ilgili üyenin kütük numarasını oluşturur. Kütük numaraları arşiv niteliğinde numaralardır ve hiç bir zaman değişmez. Üyeler istifa edip tekrar üye olduklarında da aynı kütük dosyasında açılacak yeni bölme ile işlemleri yürütülür.

Emekli üyelere kütük numarası verilmez.


Üyelik Kazanımları

Madde 17- Kuruluş tarafından üyelerin yararına sunulan hizmetlerin bazılarının üyelik kazanıldığı an başlayabildiği gibi bazı hizmetlerin bağlı mevzuat hükümlerinden dolayı, gerek alt yapısı, gerek uygulanılabilirliği bakımından ön hazırlıklar yapılarak başlatılabilmektedir. Bu yönergenin 14. Maddesinde belirtilmeyen hususlarda üyelerin kuruluşa üyeliğinden itibaren, hangi hizmetlerin hangi sürelerde uygulanacağına dair, ÜTB bir hizmet envanteri yayınlar ve o envanter doğrultusunda uygulama yapılır. Üye takip birimi bu envanterde yazılı hususlar değiştiğinde yeni envanteri en geç 30 iş günü içerisinde yayınlar.

Çalıştığı kurumdan emekli olduktan sonra sandığa üye olmuş veya sandığa üye olup da çalıştığı kurumdan emekli olmak suretiyle sandıktan da emekli olmuş üyelerimiz kuruluş avantajlarından normal üyeler gibi faydalanırlar.


Resmi Üyelik Kabulünün Üyeye Bildirimi

Madde 18- Üyelik Başvuru Formu teslim alınan üye adayına, başvuru formunu teslim alan temsilci tarafından "Üyelik Başvuru Metni Sözleşmesi" verilir. Sözleşme her iki tarafça 3 nüsha imza edilir, bir nüshası üyeye verilir, bir nüshası ise genel merkeze gönderilir, 3.nüshası il teşkilatı Üye Takipten Sorumlu Birim tarafından arşivlenir. İlk aidatı kesilerek resmi üyeliği gerçekleşen ve karar defterine kararı alınan üyelerin, ÜTB tarafından kalıcı üye kimlik kartı bastırılır ve üyenin bağlı olduğu il başkanlığı aracılığı ile üyeye ulaştırılır.

İl başkanlıkları, üyelere kimlik kartlarını verirken teslim ettiklerine dair imzalarını alırlar.


Üyelik İçin Gereken Belgeler

Madde 19- ÜTB, tarafından çıkarılacak bir talimatname ile, aday üyelerin üyelik başvurusunu tamamlayabilmeleri için hangi üyelik kodunun hangi belgeleri temin edeceği belirlenir ve ilan edilir.


Üyelik Kodları

Madde 20- Üyelik kodları 6 gruba ayrılır.

KOD 1- Kadrolu çalışanlar

KOD 2- Emekliler ve diğer

KOD 3- Odalara bağlı çalışanlar

KOD 4- Özel sektör çalışanları ve T.C Kimlik Numarası 99 ile başlayanlar

KOD 5- Taşeron firma çalışanları

KOD 6- Bağlı üyelikler


Üyelik Fişleri

Madde 21- Üye kütük kayıtları ve üyelik kayıtları, bilgisayar ortamında sayısal olarak tutulacak olup aynı zamanda oluşturulacak kütük kayıt sistemi ile üye bilgi fişleri şeklinde, tüm belgeler arşivlenecektir. Üye bilgi fişleri asli kayıtlar olup, mevzuat hükümleri tarafından belirtilen yazılması gereken üye bilgileri ayrıca üye defterlerine işlenir.


Emeklilik İşlemleri

Madde 22- Emekli olacak üyelerin emeklilik iş ve işlemleri ÜTB tarafından takip edilir. ÜTB emekli olan üyelerin belge ve bilgilerini arşivler. Sandıktan emekli olan üyelere SAYDES Emekli Üye Kartı ve SAYDES Emeklilik Beratı bastırılarak sistemde kayıtlı şahsi adreslerine ulaştırılır.


Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 23-

İstifa Yolu İle Üyeliğin Sona Ermesi

Üye sandık üyeliğinden, özgür iradesi ile sebep göstermeksizin istifa edebilir. İstifa sandık mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Mevzuata uygun yapılmayan istifa talepleri işleme alınmaz ve üyelikler düşürülmez.

Üye, üyelikten istifa ettiğine dair matbu istifa formunu eksiksiz, karalamadan, üstünü çizmeden doldurur ve bağlı olduğu temsilci huzurunda imzalayarak, temsilciye teslim eder. İstifa formu temsilci huzurunda imza edilemiyor ise noter aracılığı ile resmileştirilmeli ve genel merkeze ulaştırılmalıdır.

Temsilci, istifanın kendi huzurunda imzalandığına ve doğruluğuna dair olarak istifa formunda bulunan temsilci kısmına imza atar.

İstifa formunu alan kurum temsilcisi veya ilçe başkanı en geç 15 gün içinde il başkanına formu ulaştırır.

İstifa formunu alan il başkanı, her ayın ilk 5 iş günü içerisinde kargo ile her halde en geç 30 iş günü içerisinde, istifa formunu genel merkeze gönderir.

İstifa formunu teslim alan her teşkilat mensubu, istifa formunun kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol eder. Şekilde veya usulde hata olması ve teslim alırken fark etmemesi halinde en geç 15 gün için de ilgili üyeye dönüş yaparak formun düzeltilmesinden sorumludur.

Gönderilerin güvenliğinden ve sürelere uygun şekilde ulaştırılmasından ve takibinden gönderiyi yapan İl Başkanı sorumludur. Gönderilerin güvenli firma ve kurumlar aracılığı ile yapılması prensibi geçerlidir.

Kargo ile yapılan gönderilerin adrese ulaşmaması ve geri dönmesi halinde il başkanı tarafından tekrar gönderi yapılır. İkinci kez geri dönen gönderiden dolayı yaşanacak gecikmelerden il başkanı sorumludur.

Kargo gönderileri doğru adrese ulaşmış ancak alıcı olan temsilci tarafından belirli sürede takip edilmediği için gönderi geri dönmüş ise gönderiyi takip etmeyip teslim almayan temsilci sorumludur.

Her temsilci, gönderilerinin tarihlerini gösterir belgeleri 60 ay boyunca saklamak zorundadır.

Genel Merkez'e ulaşan istifa formları ÜTB tarafından teslim alınır. ÜTB istifanın mevzuata uygun yapılıp yapılmadığını inceler hata ve eksik yoksa istifayı onaylar. İstifa formunu dolduran üyelere yürürlükteki süreler ve geliş sırası itibariyle ödeme tarihleri kesinleştiğinde SMS aracılığı ile aidat ödemesinin yapılacağı bildirilir.

Üyenin kendisi veya kanuni mirasçıları dahi yıllar sonra bile hak iddiasında bulunabilirler. Bu gibi durumların önüne geçmek için, üye mevzuata uygun olarak istifa etmediği sürece ÜTB tarafından istifası kabul edilmez ve istifa işlemleri yapılmaz.

İstifa formunu teslim alan ve istifa formunun üzerindeki imzanın ilgili üyeye ait olduğuna dair formu imza eden temsilci ve bu formların güvenliğinden ve doğruluğundan sorumlu olan il başkanı, üye ile birlikte tüm işlemlerden ve işlem sonuçlarından müteselsilen sorumludur.

Üyeliği devam ederken vefat eden kişi emekli olmuş olarak kabul edilir ve o üyenin kütüğüne, bu yönergede sayılı emeklilik işlemleri uygulanarak hakları kanuni mirasçılarına teslim edilir.

Üyelikten istifa edildiğine dair ÜTB tarafından yapılan işlemlerin ardından, üyeye istifa aidatları yatırılana kadar üye getirilerini kaybetmez ve kütüğü ile ilişiği kesilmemiş olur. Bu süreç boyunca üye, istifadan vazgeçtiğini beyan ederse (varsa eksik aidatlarını tamamlayarak) hiç bir hak kaybına uğramadan üyeliği devam eder. Bu şartlar, aidatın yatırılmasının gecikme sebeplerinin kuruma bağlı sebeplerle olması halinde geçerlidir.

Kurumdan istifa beyanını verdikten sonra aidat iadesi, üyenin kendisine bağlı sorunlar nedeniyle ödenemeyip geciken (banka hesap / iban numarası hatası, soyadı değişikliği gibi) üyelerin aidatları, 6 ay neticesinde derneğe irat kaydedilir.

Üyenin istifası sonrası aidat iadeleri üyenin banka hesabına aktarıldığı an kurumdan emekli olarak ayrılmadığı için emekliliğe esas artırım hesaplanmaz, ilgili üyelik emeklilik havuzundan çıkarılır, kütük dosyası kapatılır ve üyeye sadece sandığa aktardığı aidatların geri ödemesi yapılır.


Üyeliğin Düşmesi Veya Düşürülmesi Yolu İle Üyeliğin Sona Ermesi

Üyeliğin Res-en Düşmesi

A- Sandığın çalışmasına olumsuz etki ve menfaatlerini baltalayan harekette bulundukları yönetim kurulunca tespit edilenler, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkartılırlar.

B- Üyelik tarihi itibari ile 24 ay ve daha eski üyelikler için tüm üyelik süresi boyunca en az (12 ay) ve fazlası kadar ay eksik aidatı bulunan üyelerin üyelikleri kendiliğinden düşer. ÜTB tarafından bu durumda bulunan üyeler için Aidat ve Emeklilik Fonu Yönergesinin 15. Maddesinin A bendi gereği işlem yürütülür.

Üye üyelikten normlara uygun şekilde istifa etmiş olsa dahi, aidat iadesi yapılana kadar üyelik sorumlulukları düşmemiş olur. Bu esnada, kuruma karşı hukuk dışı fiillerde bulunursa aidat iadesi işlemleri ve diğer tüm işlemleri dondurulur ve üye hakkında kurum müfettişliği tarafından inceleme başlatılır. Üyenin kurum müfettişliği tarafından hatalı bulunması halinde aidat iadesi yapılmaz ve üyenin dosyası yargıya intikal ettirilir.

Haklarında üyelikten çıkarılma işlemi uygulananların hesapları sandık yönetmeliği ve aidat ve emeklilik fonu yönergesi hükümlerine göre tasfiye olur.


Aidat İadesinin Yapılma Şekli

Madde 24-

Ödemeler, aidat ve emeklilik fonu yönergesinde belirtilen hususlar doğrultusunda gerçekleştirilir.


Arşivleme Süresi

Madde 25-

ÜTB; Üyeliği sona eren üyelerin belge ve bilgilerini 5 yıl daha saklar ve bu süre sonunda kütük dosyasını imha eder.

Üyelikten istifa eden üyelerin belgeleri ve kütük dosyaları 5 yıl boyunca saklanır ve bu süre neticesinde tekrar üye olmamış ise, kütük dosyası imha edilir.

Emekli olan üyelerin kütük dosyaları 5 yıl boyunca saklanır. 5 yıl neticesinde imha edilir.

Diğer Hükümler


GEÇİŞ NİZAMNAMESİ

Madde 26- 3. Olağan Genel Kurul tarafından yapılan değişikler neticesinde, tüzük, yönetmelik, yönerge ve nizamnamelerde yapılan değişikliklerin gerek kurum mensuplarının gerek üyelerin hata yapmasını engellemek için, yeni sistemde uygulamaların nasıl olacağı ve gerekli açıklamalar, Yönetim Kurulu tarafından süresiz yayınlanacak bir GEÇİŞ NİZAMNAMESİ ile yapılır.


Madde 27- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan konu ve durumlarda 5253 Sayılı Dernekler Kanunu, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, SAYDE Tüzüğü, SAYDES Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.


Yürürlük

Madde 28-

Bu yönerge 3. Olağan Genel Kurul tarafından değiştirilmiş olup, kurumun aktüeryal denetim sistemine entegre olabilmesi için yönetim kurulu tarafından zaruri değişiklikler ve eklemeler yapılabilir.

Bu yönetmelik hükümlerini üye takip biriminden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yürütür.