Sağlık Yardımlaşma Dayanışma ve Biriktirme Sandığı

SAYDES Kent Nizamnamesi


SAĞLIK YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

SAĞLIK YARDIMLAŞMA, DAYANIŞMA VE BİRİKTİRME SANDIĞI

SAYDESKENT NİZAMNAMESİ

Amaç ve Kapsam

Madde 1- SAYDES Konut Edindirme Fonu Yönergesi doğrultusunda, uygun fiyatlı, sosyal konut projesi geliştirmek ve uygulamak.


Proje Adı

Madde 2- SAYDESKENT Konut Projesi


Genel Merkezi

Madde 3- Zübeyde Hanım Mahallesi Sebze Bahçeleri Caddesi Devrez 622. Sokak No:8/4 Altındağ / ANKARA


Kuruluş Karar Üyeleri Kurulu

Madde 4- Kuruluş Karar Üyeleri Kuruluna KEB sorumlusu olarak Ömer Pala, KEB Üyesi olarak Turgay Alan ve Erdal Kurt atanmışlardır.


Dayanak

Madde 5- SAYDES Yönetim Kurulunun29.05.2015 tarih 57 sayılı kararı ve 31.07.2015 tarih ve 75 sayılı kararı.


Proje Konusu

Madde 6- Konut Edindirme Yönergenin 8. maddesi Aa bendi doğrultusunda üyeler için konut üretmek üzere arsa edinimi ve ardından bu arsa üzerine konut yapımı.


Kabul Edilecek Üye Sayısı

Madde 7- En fazla 330 üye kabul edilecek olup, projenin talebine bağlı olarak bu sayı mevcut üyelerin hak kaybı olmadan azaltılabilir veya artırılabilir.


Süre

Madde 8- Projenin hedeflenen süreleri şu şekildedir;

A- Üye kaydetme ve arsa alımı; 6 ay

B- İmar ve Proje çalışmaları; 12 ay

C- Yüklenici Temin Süresi; 6 ay

D- İnşaat yapım süresi: 24 ay

KEB gerek gördüğü takdirde yeni üye alımını durdurabilir.


İşleyiş

Madde 9- Üye alımları 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek olup üye sayısı dolduğu gün veya her halde 6 ay neticesinde eldeki üye sayısından hareketle projelendirme ve belediye izin işlemleri çalışmalarına geçiş yapılacaktır.

SAYDESKENT Projesinde yöntem olarak, arsa alımını sağlayıp kat karşılığında müteahhitle anlaşmak yapmak belirlenmiştir.

Proje ile düşük kalite sınıfında veya lüks sınıf seviyesinde konut üretimi hedeflenmemektedir. Hedeflenen konut modeli 3 oda 1 salona sahip sosyal (orta sınıf) konutlardır.


Projenin Gerçekleştirileceği Arsa

Madde 10- Proje Ankara ili Eskişehir Yolu mevkiinde bulunan Temelli/Yenihisar mahallesindeki 1266 Ada üzerindeki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Parseller, 1267 Ada üzerindeki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parseller,1268 ada üzerindeki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parseller,1269 Ada üzerindeki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1,12,13,14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Parseller,1279 Ada üzerindeki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Parseller, 1283 Ada üzerindeki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parsel numaralarındaki arsa üzerinde gerçekleştirilecektir.


Ödeme Tutarı ve şekilleri

Madde 11- TOPLAM TUTAR; Üyelerin ödeme yapması gereken tutar proje başlangıcı itibariyle toplam 59.000,00 (ellidokuzbintürklirası) Türk Lirasıdır. Bu tutar proje devam ederken piyasa koşulları ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak KEB tarafından değiştirilebilir. Projeye üye olan ve parasını ödemiş olan kişilerin ödeyecekleri bedeller değişmez.

Toplam tutara arsa alımındaki tapu ve sair masraflar dahildir. Konutların teslimi esnasındaki şerefiye bedelleri ve vergi ve harçlar dahil değildir. Bu bedeller her üyenin kendisi tarafından ödenir.

ÖDEME ŞEKİLLERİ; Ödemeler peşin olarak yapılacaktır. KEB tarafından yapılacak çalışmalar ve girişimlerle ödemeler hususunda üye olmak isteyen kişilere ödeme kolaylığı sağlayacak kampanyalar, kredi kampanyaları ve sair kampanyalar geliştirilebilir.


Peşinat

Madde 12- Bu nizamnamenin 11. maddesinde geçen toplam tutar aynı zamanda peşinattır. Üyeler peşinat miktarını ödeyerek SAYDESKENT Projesine üye olabilirler.


Cayma Akçesi

Madde 13- Cayma Akçesi 15.000,00 (onbeşbintürklirası) TL'dir.


Aylık veya Yıllık Aidat

Madde 14- Üyeler toplam tutardan başka aylık veya yıllık taksit, aidat gibi herhangi bir ödeme yapmazlar.


Ödemelerin Gecikmesi

Madde 15- Üyelerin 11. maddedeki toplam tutarı ödeyerek projeden pay alması halinde kendilerine şerhsiz pay senedi verilir.

Üyelerin, SAYDESKENT tarafından oluşturulacak kampanyalardan faydalanıp taksitli ödeme imkanlarından faydalanarak pay almaları halinde ise;

A- İlgili üyeye şerhli pay senedi verilir ve borcun ve ferilerinin tamamen ödenip bitirilmesi neticesinde şerh kaldırılır.

B- Üye borç taksitlerini en fazla 3 ay/3 taksit geciktirebilir.

C- Geciken ödemeler için konut edindirme fonundaki maddi cezalar uygulanır.

D- Bir üyenin ödemesini vadesinden itibaren 3 ay veya aylık ödenen taksitlerini 3 taksit geciktirmesi halinde üyenin hakları düşer.

Bu sürenin başlangıcı şu şekilde hesaplanır; ara ödemeler için vadenin dolduğu günün 90. günü başlar. Aylık periyotlu ödemeler için geciken 3. taksitin vade gününün 30. günü başlar.

Üyeye, geciken tüm borcunu ödemesi için 30 gün nihai süre tanımlanır. 30 gün içinde geciken ödemelerini yaptığı takdirde üyeliği devam eder. Aksi halde üyeliği düşer.

E- Üyenin üyeliğinin düşmesi halinde 13. maddede yazılı cayma akçesi yanar ve kalan miktar kendisine ödenir.

F- Üye bu sürede payını başka bir kişiye devreder ise, yeni pay sahibi üyenin geciken ödemelerini nizamnameye ve konut edindirme fonu yönergesine uygun olarak öder ve yeni payı devralır.


Hisse Devri Halinde Ödemeler

Madde 16- Herhangi bir üyenin, SAYDESKENT'te var olan payını başka bir kişiye devir talebi kabul edildikten sonra, yeni pay sahibi-eski pay sahibi ile alacakları hususunda mahsuplaşır. SAYDESKENT bu ödemelere taraf olmaz. Eski pay sahibinin SAYDESKENT'e olan vadesi gelmemiş ödeme ve yükümlülüklerini yeni pay sahibi yüklenir. Cayma akçesini de kabullenmiş olur.


Üyelikten Ayrılma

Madde 17- Her üye SAYDESKENT üyeliğinden ayrılabilir. Bu durumda yapmış olduğu ödemelerden cayma akçesi kadar miktar düşülerek yapmış olduğu ödemeler kendisine iade edilir ve pay hakkı düşülür. SAYDES üyeliğinden ayrılan bir üye SAYDESKENT üyeliğinden de ayrılma iradesi bildirilir ve iş bu 17. madde hükümleri uygulanır.


Anlaşmazlıkların Hali

Madde 18- Anlaşmazlıklar halinde SAYDES Konut Edindirme Fonu Yönergesindeki hükümler geçerlidir.


Yürürlük

Madde 19- Bu nizamname Sağlık Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlük kazanır.

Bu nizamname hükümlerini Genel Başkan yürütür.