Sağlık Yardımlaşma Dayanışma ve Biriktirme Sandığı

Konut Edindirme Fonu Yönergesi


SAĞLIK YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

SAĞLIK YARDIMLAŞMA, DAYANIŞMA VE BİRİKTİRME SANDIĞI

KONUT EDİNDİRME FONU YÖNERGESİ

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Yönergenin amacı, SAYDES üyelerinin kurumun konut edindirme fonundan faydalanırken kurum ve muhataplar tarafından uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.


Kısaltmalar

Madde 2- SAYDE- Sağlık Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneğini

SAYDES- Sağlık Yardımlaşma, Dayanışma ve Biriktirme Sandığını

KURUM- SAYDE çatısı altında hizmet veren tüm birimlerin yekununu

YÖNETİM KURULU- Dernek ve/veya Sandık Yönetim Kurulunu

KEF- Konut Edindirme Fonunu

KEB- Konut Edindirme Birimini

ifade eder.


Konut Edindirme Fonu Kurulması

Madde 3- Konut edindirme fonu, genel anlamı ile konut sahibi olmak isteyen kişilerin bu isteklerini hayata geçirmek için oluşturulacak fonların adıdır.

Konut edindirme fonu çatısı altında bu yönergede yazdığı şekli ile birden çok fon için aynı anda üyelikler kabul edilebilir. Fonların yönetimi bu yönergede belirtilen hükümler doğrultusunda gerçekleştirilir.

Konut edindirme fonlarına, fona üye olan kişiler tarafından bu yönergede yazan hükümler doğrultusunda aidat yatırılır ve yine bu yönergede yazan hükümler doğrultusunda fonların bağlı olduğu fonlardan faydalanılır.

Konut edindirme fonunu tek elden yönetmek ve işlemlerini takip etmek üzere, Genel Merkez bünyesinde bir Konut Edindirme Birimi (KEB) kurulur.

KEB 2 kısımdan oluşur. Karar Üyeleri Kurulu ve Sekreterya.

Sekreterya için gerektiği kadar personel istihdam edilir.

Karar Üyeleri Kurulu için ise dernek yönetim kurulu üyeleri içerisinden ve bu konudaki ehil kişilerden gerektiği sayıda kişi yine dernek yönetim kurulu tarafından resmi karar alınarak atanır. Fonlar ile ilgili yürütme kararlarını Karar Üyeleri Kurulu alır ve uygulanmasını takip ederler.


Fon Güvenliği ve Sürdürülebilirliği

Madde 4- KEB, oluşturacağı fonları, sektörün gerçeklerini göz önünde bulundurarak oluşturacak olup, fonların hedeflenen süre, fiyat ve kalitede bitirilmesi için her türlü stratejiyi hesaba katacaktır. Ayrıca, projenin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için fonlara dahil olan üyelere karşı tekil fayda değil toplam fayda üzerinden hareket edilecek ve fonlar ilk başta ortaya konulan hedefler dahilinde nihayetlendirilecektir.

KEB'ler tarafından makul mantıklarla uygulanmakta olan bir fona yeni üye alımı durdurulabilir.


Pazarlama

Madde 5-KEB, fon dahilinde oluşturulacak projeleri profesyonel pazarlama teknikleri ile pazarlayacaktır.

Bir projenin hızlı şekilde pazarlanması o projenin sürdürülebilirliğini doğrudan etkilemekte ve sonuçlandırılması da bu hıza bağlı olmaktadır. Bu nedenle, KEB yönetim kurulu tarafından kabul edilen projeleri, fonun özelliklerine, günün şartlarına, güncel piyasa şartlarına, hedef kitlenin alım gücüne, hedef kitlenin ödeme gücüne ve sair bir çok etkene göre satış teknikleri geliştirerek pazarlama yetkisine sahiptir. KEB, KEF çatısı altında uygulanan her projeye ticari bir girişim olarak yaklaşım gösterir ve başarıya ulaşmak için gerekli tüm tedbirleri alır.

KEB, pazarlama esnasında yönetim kurulunun yürüteceği veya yerine getireceği bazı faaliyetlerin pazarlamaya etkisi olacağını planlıyorsa bu talepleri yönetim kurulundan isteyebilir. Yönetim kurulu bu talepleri proje faydasına olacak şekilde gerçekleştirir.


Konut Edindirme Fonlarına Kimler Üye Olabilir

Madde 6-KEF'e SAYDES üyeleri, KEB tarafından alınacak kararla belirtilen üye yakınları ve diğer gerçek ve tüzel kişiler üye olabilirler. Üyelikleri kabulünde öncelikle gözetilecek asli unsur bizatihi üyelerin kendisi olup, öncelikle üyelerin üyeliklerinin yolu açılır. Ardından gözetilecek ikinci unsur projenin sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla üye yakınları da dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerin üyeliklerinin önünün açılmasıdır.

Biriktirme bazlı fonlara sadece SAYDES üyeleri üye olabilir.


Fon Nizamnameleri

Madde 7- Konut Edindirme Fonu doğrultusunda hayata geçirilecek olan her biriktirme fonu veya konut projesi için bir nizamname tanzim edilir. Konut Fonu Nizamnameleri, Konut Edindirme Fonu Yönergesi doğrultusunda hazırlanır ve uygulanır.

Her fon nizamnamesi uygulamaya sokulacak olan fonlara dair cayma akçesi, süre, konu, peşinat gibi asli unsurları ayrıntılı olarak belirtir.


Sıralı Karar Tutanağı

Madde 8- KEB, alacağı kararları bu yönergeye ek olarak belirlenen Sıralı Karar Tutanağı ile alır. Karar tutanaklarına karar tarihini ve sırası ile numarasını verir ve bu kararları fon süresi boyunca saklar. Bu kararlar yürütülen fonlar açısından bağlayıcı kararlardır.


Fonlar ve Projeler

Madde 9- Konut edindirme fonu çatısı altında, fon üyelerine çeşitli yöntemlerle bu amaca yönelik hizmet verilebilir. Başlıca 5 yöntem aşağıda sayılmakla birlikte, faydalı başka modellerle çalışma yapılabilir.

A- Projeler;

Aa) Konut Projeleri; KEF çatısı altında, nitelik ve nicelik olarak özellikleri, ödeme şekilleri, ödeme koşulları ve sair hususlar proje başlangıcında belirlenmiş projeler geliştirilebilir. Konut projeleri ile doğrudan fiziki konutlar elde edilmesi hedeflenir.

Ab) Gayrimenkul Projeleri; KEF çatısı altında, gayrimenkul edinimlerine yönelik projeler geliştirilebilir. Bu tip projelerde de, edinilecek gayrimenkullerin nitelik ve nicelik olarak özellikleri, ödeme şekilleri, ödeme koşulları ve sair hususlar proje başlangıcından itibaren belirlenmelidir.

B- Biriktirme Fonları;

Ba) Konut Biriktirme Fonları; Konut biriktirme fonları, küçük yatırımları fiziki konutlara çevirmek amacıyla hizmet verir. Şöyle ki; konut biriktirme fonunda nitelik ve nicelikleri önceden belli olan fiziki projeler yer almaz. Bu fonlara üye olan kişilerin birikim yapması sağlanarak bu birikimler belli bir doygunluğa ulaştığında, konut yatırımlarına çevrilmesi hedeflenir. Fon birikimleri gayrimenkul yatırımlarında kullanılarak büyütülebilir.

Bb) Arsa Biriktirme Fonları; Arsa biriktirme fonları, küçük yatırımları konut arsalarına çevirmek amacıyla hizmet verir. Şöyle ki; arsa biriktirme fonunda nitelik ve nicelikleri önceden belli olan fiziki projeler yer almaz. Bu fonlara üye olan kişilerin birikim yapması sağlanarak bu birikimler belli bir doygunluğa ulaştığında, üzerine konut yapılabilecek arsa yatırımlarına çevrilmesi hedeflenir. Fon birikimleri gayrimenkul yatırımlarında kullanılarak büyütülebilir.

Bc) Gayrimenkul biriktirme fonları; Gayrimenkul biriktirme fonları, küçük yatırımları gayrimenkul yatırımlarına çevirmek amacıyla hizmet verir. Şöyle ki; gayrimenkul biriktirme fonunda nitelik ve nicelikleri önceden belli olan fiziki projeler yer almaz. Bu fonlara üye olan kişilerin birikim yapması sağlanarak bu birikimler belli bir doygunluğa ulaştığında, doğrudan fiziki olarak bitmiş olan gayrimenkul yatırımlarına çevrilmesi hedeflenir. Fon birikimleri gayrimenkul yatırımlarında kullanılarak büyütülebilir.


Pay, Pay Senedi, Banka Dekontu

Madde 10-

Üyeler projelere veya fonlara payları oranlarında ortak olurlar ve payları karşılığında kazanım elde ederler.

Uygulanacak olan projeler veya fonlarda, her üyeye haklarını göstermek üzere PAY SENEDİ verilir. (Biriktirme fonları istisnadır. Biriktirme fonlarında banka dekontları aynı işlevi görür.)

Eğer uygulanacak olan projeler veya fonlar, üye olan kişilerin proje veya fona ödemiş olduğu akçeler üzerinden kazanım sağlıyorsa yani biriktirme fonuna üye iseler, o üyelere haklarını göstermek üzere kaç hissesinin olduğunu göstermek üzere PAY HİSSE SENEDİ düzenlenir ve her 6 aylık dönemde hesap uzlaşmaları sağlanmak üzere üyelere gönderilir.

(Örnek; 100 konutluk bir projeye 100 pay kaydedilebilir ve her pay için bir pay senedi düzenlenir. Aidatı 100,00 TL olan bir biriktirme fonunda ise her 100,00 TL'yi gösteren dekont bir hisse anlamını taşır.)


Fon Oluşturma

Madde 11- Konut fonları KEB tarafından üretilir. KEB, yeni konut fonlarını res-en oluşturmaz. Dernek yönetim kurulu tarafından alınacak karara istinaden çalışma yürütür ve genel hatlarını yönetim kurulunun belirleyeceği şekle uygun konut projeleri veya konut biriktirme fonları üretir ve yönetim kurulunun onayına sunar. Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen fonlar ve projeler kabul edilir ve karar defterine resmi kararı alınarak projeye isim verilir. Biriktirme fonu veya konut projesi dahilinde yapılacak tüm çalışmalar projeye verilecek bu isim dahilinde açılacak dosyalarla yürütülür.


Biriktirme Fonları Genel İşleyişi

Madde 12-Uygulamaya konulacak her biriktirme fonu için ayrı bir nizamname çıkarılır ve her fona ayrı bir isim verilir.

Bir kişi birden fazla biriktirme fonuna üye olabilir.

Biriktirme fonunun nasıl yürütüleceğine dair özel şartları kendi nizamnamesinde belirtilir.

Biriktirme fonlarında biriken parayı yatırıma çevirmek için nihai yetkili organ SAYDES yönetim kuruludur. KEB'in almış olduğu yatırım kararını iptal edebilir veya bütçesini düşürebilir.

Uygulamaya konulacak her fon için, fon nizamnamesinde bir peşinat belirlenir ve fona üye olmak için bu peşinatın ödenmesi şarttır.

Uygulamaya konulacak her fon için ayrıca aylık aidat belirlenir ve o fon üyeleri bu aidatı ödemek zorundadırlar.

Fonlara üye olduktan sonra 60 ay içerisinde istifa edilmesi halinde üyelerin fona ödedikleri cayma akçeleri yanar. Üyenin, fondaki birikiminden cayma akçesi düşülür ve kalan birikimi getirisiz olarak üyeye geri ödenir.

Fona kayıt için belirlenecek peşinat miktarları ve aylık aidat miktarları bu yönergenin 22. maddesinde sayılı hisse değeri uygulamasına uygun olmalıdır.

Fon üyelerine, kazanımları proje bazlı fonlarda payları, biriktirme bazlı fonlarda hisseleri üzerinden hesaplanarak dağıtılır.

Biriktirme fonlarının amacı dayanışma sayesinde üyeleri konut sahibi yapmaktır. Fon bütçelerinden alınacak gayrimenkullerin ve yapılacak yatırımların vergileri, harçları, masrafları, tadilat masrafları, varsa emlakçı komisyonları, çalıştırılıyor ise personel masrafları ve sair fona ait giderler haricinde gider yapılmaz.

Biriktirme fonları sadece üyelere hizmet verir. Yani fonlara üye olabilmek için SAYDES üyesi olmak şarttır. SAYDES üyeliğinden istifa etmek, fonlardan istifa anlamına gelir. SAYDES üyeliğinden istifa eden üye, fon üyeliğinden çıkarılır. Bu durumda yukarıdaki hükümler uygulanır.

Her biriktirme fonunda kendi içerisinde yürütülecek faaliyetler neticesinde elde edilen gelirler yine fon bütçesinde değerlendirilerek en geç 60 ay neticesinde elde edilen birikimler ile üyelerin konut sahibi olmaları için gerekli işlemler yapılır. 60 ay nihai süre olup birikimlerin yeterli olması halinde daha kısa sürede de işlemler başlatılabilir.

Fonlarda biriken bütçe ile arsa, konut, işyeri ve sair gayrimenkuller satın alınabilir. Bu gayrimenkuller alındıktan sonra satılarak veya kiraya verilerek gelirler artırılabilir. Arsalara binalar yaptırılıp satılabilinir veya kiraya verilebilinir. Buradaki önemli nokta şudur; biriktirme fonlarında birikecek olan bütçe asla ve kati surette bankalarda vadeli mevduat hesaplarında değerlendirilemez. Her türlü gayrimenkul yatırımı yapılır. Yapılacak yatırımlarda fonun kazançlı çıkması esas alınır.

60 aydan önce fon üyeliklerden ayrılan üyelerin fonlara aktarmış oldukları aylık aidat birikimleri şu şekilde iade edilir. Eğer fonlardaki bütçelerin tamamı ile bir yatırım yapılmış ise o yatırımın satılması beklenir ve satıldıktan sonra üyeye aylık aidatları ödenir. Bir diğer halde ise fonda birikecek yeni aylık aidatlar üyenin alacağı aidatın 10 katına ulaştığında ödeme yapılması şeklindedir. Bu 2 şekil dışında 60 aydan önce fondan istifa eden üyeye aylık aidatları geri ödenmez. 60 ay neticesinde fondaki birikimler ile bir gayrimenkul alınmış ve bu gayrimenkul satılığa çıkarılmış ise üyelerin hisse hesaplamaları için gayrimenkul satışının beklenmesi mecburidir.

Yapılacak yatırımlar piyasa koşullarına ve güncel ekonomik şartlara uygun olarak gerekli birikim yapılarak peşin para ile yapılır. Banka kredisi ve sair borçlanma usulleri ile yatırım yapılmaz.

Proje fonlarına üye olan kişiler hisselerini başka üyelere devir edebilirler. Biriktirme fonlarındaki üyelik hakları başkasına devredilemez. Proje fonundaki payın başka bir kişiye devri halinde, fon bütçesinden hissesini devreden üyeye ödeme yapılmaz. Devir işlemini yapan üyeler kendi aralarında devir akçesine serbestçe anlaşırlar. KEB bu duruma müdahil olmaz. Devir alan üye devreden üyenin tüm taahhütlerini aynen kabul etmiş sayılır ve devam ettirir. Devir işlemi karşılıklı yapılan ve yazılı olan, fon yöneticilerinin huzurunda imza edilen bir irade beyanı ile gerçekleştirilir.

Biriktirme fonlarına en az 1 aylık aidat ödenmek zorunludur. Ödenecek aylık aidatlar ödenmediği takdirde, üye eğer fon getirilerinden faydalanmak istiyorsa eksik kalan tüm aidatlarını tamamlamak ve her taksit için geciken her ay % 10 ceza uygulanarak ödeme yapmak zorundadır. Peşinat ödemesinden sonra hiç ödeme yapılmayarak 5 yılın doldurulması halinde veya cezaları ana parasını geçen üyeler için 5 yıl neticesinde sadece ana paralarının karşılığındaki hisseleri hesaplanıp geri iade edilir. Bu tip üyelerin ödemeleri için herhangi bir getiri hesaplanmaz.


İnşaat İşleri, Alım ve Satımlar

Madde 13-Fon yönetimleri, inşaat işlerini bizzat fon bütçesinden yaptırabilir, bir müteahhitle pay karşılığı anlaşabilir, bir müteahhide ücrete mukabil yaptırabilir, bir kooperatif üzerinden ve sair diğer yollardan yapabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, gerek proje bazlı gerek biriktirme bazlı fonlarda hedef fondaki bütçeye en faydalı yolun seçilmesidir. Fon yönetimleri kanunilik, yerindelik ve ahlaki sınırlar içerisinde hareket etmek koşulu ile belirleyecekleri yöntemlerde tam yetkili ve serbesttirler.


Yedek Akçe Bulundurulması

Madde 14- KEB, her fon için fonun büyüklüğü ve özelliklerine göre fon uygulamaları esnasında karşılaşılabilecek sorunları çözmek için önceden belirlenen şekilde yedek akçe ayırmak zorundadırlar. Yedek akçeler, dernek hesaplarında tutulur ve dernek yönetim kurulunun denetiminde sarf edilir. Yedek akçenin sorunu çözmek için yetersiz kalması halinde dernek bütçesinden geçici bütçe desteği verilir.


Hesaplar

Madde 15-Konut Edindirme Fonu hesapları bankalarda kuruluş hesapları altında açılacak ek hesaplarda ayrı ayrı işlem görür. Her fonun banka hesap numaraları kendine ait olur ve diğerleri ile karıştırılmaz. Her türlü gider, gelir, irat ve sair bu hesaplar üzerinden yönetilir. Fonların hesapları ayrıca kurumun bilanço hesaplarında o fona dair açılacak alt hesap kodlarında kayıt altına alınır. Bilanço hesaplamaları resmi nitelik taşıdığı için ayrıca bir defter kaydı ve sair kayıt tutmaya gerek yoktur.


İspat

Madde 16- Fonlarda ödemelere dair en önemli ispata haiz belgeler banka dekontlarıdır. Banka dekontlarının ardından kurum tarafından verilecek pay senetleri gelir.

Senet, çek gibi değerli evrak haricinde fonlara aktarılacak tüm ödemelerin bankalar aracılığı ile yapılması zorunludur. Nakit ödemelerin hiç biri elden tahsil edilemez. Banka kayıtları asli kayıtlardır ve uyuşmazlık halinde banka kayıtları ispat niteliğine sahip kayıtlar olarak kabul edilir.


Toplantılara Çağrı ve Katılım

Madde 17-Toplantılara çağrılar fon yöneticileri tarafından yapılır. Olağan toplantıların ne zaman ve nerede yapılacağına en az 1 ay önceden karar verilir ve çağrısı yapılır. Olağan dışı veya acil toplantılara ise en az 1 hafta önceden çağrı yapılır.

KEB tarafından tertip edilecek olan Pay Sahipleri Toplantılarına pay sahiplerinin kendileri, eşleri, 18 yaşını aşmış çocukları veya noter marifetiyle vekalet verdikleri vekilleri katılırlar. Bir kişi en fazla 10 pay sahibine vekalet edebilir. Noter vekaletleri, SAYDESKENT web sitesinden yayınlanacak örnek vekaletlere uygun olacaktır.

Pay sahiplerinin kendileri veya ikinci paragraftaki şartlara uyan kişiler, temsil ettiği pay sahibi adına tebliğ almaya ve toplantı esnasında alınacak kararlara katılma hakkına sahiptirler.


Tebligat

Madde 18- Pay sahiplerine tebligatlar KEB tarafından gönderilecek SMS'ler ile veya www.saydeskent.com adresinden yapılacak ilanlarla gerçekleştirilir.

SMS'ler pay sahibinin doldurmuş olduğu ilk üyelik formundaki GSM numarasına gönderilir. Eğer bu GSM numarasında herhangi bir sorun varsa veya değişmiş ise pay sahibi bu durumu 3 gün içerisinde KEB'e bildirmez ve yeni GSM numarasını kaydettirmezse, mevzu bahis GSM numarasına gönderilen SMS resmi tebligat sayılır.


Pay Senedi

Madde 19- Konut edindirme fonlarından üyelere kurum tarafından hazırlanmış, resmi niteliğe haiz, mühürlenmiş fon sorumluları tarafından ıslak imza ile imza edilmiş pay senetleri verilir. Pay senetleri ilgili fonda üyenin hissesinin ne kadar olduğunu gösterir belgelerdir.

Proje bazlı pay senetlerinde gayrimenkul ediniminden sonra, pay sahibi üyelere veya üyeye vekalet edenlere, yapılacak ilk toplantı da pay senetleri elden teslim edilir. Pay senetleri kıymetli evrak niteliğindedir ve kesinlikle posta veya kargo gibi kanallardan dağıtımı yapılmaz.

Proje bazlı pay senetlerinde eğer ödemeler vadeli şekilde yapılıyor ise pay senetlerine borç şerhi konulur ve borç tam olarak bitmediği sürece pay senedindeki şerh kaldırılmaz. Vadeli ödemelerin hepsinin yapılması halinde şerh kendiliğinden kalkar. Üye veya kendisine vekalet eden kişi, KEF genel merkezine şerhli pay senedini teslim etmek şartıyla, şerhsiz yeni bir pay senedi düzenlenmesini talep edebilir. Fon yetkilileri şerhsiz bir pay senedi belgesi düzenleyerek pay sahibi üyeye teslim ederler.

Biriktirme bazlı olarak hayata geçirilen fonlarda ise üyelere tek tek pay senedi tanzim edilmez. İlgili fon hesaplarına aktarım yapıldığına dair banka dekontları pay/hisse senedi niteliğindedir.


Cayma Akçesi

Madde 20-

Gerekçe; Kararsız kişilerin fonlara kayıt yaptırmasını engelleyerek, kararlı ve iyi niyetli isteklilere ulaşmak ve bu sayede üye eksilmesinden kaynaklanan hedeften sapmaların önüne geçmek.

Fon yönetimleri, yürütülecek tüm proje veya birikim fonları için cayma akçesi belirlemek zorundadır. Her fon için, amaçlanan iş ve işlemlere göre değişik miktarlarda cayma akçeleri belirlenebilir.

Cayma akçesi, üyenin, fon nizamnamesinde belirtilen süreden veya yatırımdan önce ayrılması halinde kuruma irat olarak kaydedilecek nakit tutardır.

Cayma akçesi ayrıca alınabileceği gibi, fon ödentileri içerisinden kesinti yapılması şeklinde de belirlenebilir.


Pay (Hisse) Devri

Madde 21-Proje fonlarından herhangi birine üye olan kişi haklarını başka bir gerçek veya tüzel kişiliğe devredebilir. Biriktirme fonlarındaki haklar başkasına devredilemez.

Hisse devri yapılacak taraf, öncelikle KEB'e bildirilecek ve KEB'in olurları alınacaktır. Kuruma zarar vermiş olan kişiler, üyeliği diğer üyeliklere zarar vereceği öngörülen kişiler veya sair durumlarda KEB pay devri yapılacak tarafın üyeliğini kabul etmeme hakkına sahiptir.

Hisse devri yapıldıktan sonra yeni pay sahibi olan kişi önceki pay sahibinin haklarını üzerine aldığı gibi, tüm sorumluluklarını da üstlenmiş olur. Bu yönergede geçen hükümler yeni pay sahibi içinde aynen uygulanır


Taksitlerin (aidatların) Gecikmesi veya Hiç Ödenmemesi

Madde 22- Taksitlerin (aidatların) gecikmesi halinde uygulanacak hükümler her fonun kendi nizamnamesinde belirtilir.

Nizamnameye bu hususlarda konulan hükümlere uyulmadığı takdirde pay sahibinin cayma akçesi sandığa irat olarak kaydedilir ve pay sahibinin tüm hakları düşer. Cayma akçesi dışında kalan miktarlar bu yönergenin 10. maddesinde sayılı şekilde pay sahibine geri iade edilir.


İrade Beyanı

Madde 23- Kişiler, fonlardan herhangi birine üye olmak istediklerinde, fonun banka hesaplarına peşinat, cayma akçesi veya herhangi bir aidat ve sair para yatırdıkları takdirde veya senet, çek gibi ödemeye dair değerli evrak verildiği takdirde bu durum fona üye olduklarına dair irade bildirimi anlamını taşır.

Herhangi bir ödeme yapılmadan önce, üyelikler için istenilen ek belgelerin KEB'e teslim edilmesi üyelik başlangıcı sayılmayacağı gibi, ödeme yapıldığından itibaren, istenilen ek belgelerin makul bir süre geç teslim edilmesi, kabul edilebilir mücbir sebeplere bağlı olarak bir teslim süresinin uzaması (terör olaylarının etkisi gibi) veya teslim edilen evraklarda eksiklik/hata olması da irade beyanını geçersiz kılmaz.

İrade beyanı gerçekleştirildikten sonra, kişinin üyeliğe kabul edilip edilmemesine KEB karar verir.


Yönerge Maddelerinin Hüküm Kazanması

Madde 24- Kişiler Konut Edindirme Fonuna üye olma irade bildirimini gerçekleştirdikten sonra, bu yönerge maddeleri KEB, fon üyeleri ve üçüncü kişi ve kurumlar için hüküm kazanır ve tüm taraflar bu yönerge maddelerini kabul etmiş sayılırlar.


Genel Hükümler

Madde 25-

1- Hisse Değeri; Biriktirme Fonlarına aktarılan ödemelerin hesaplamaları hisseler şeklinde olur. Fon yönetimleri oluşturulacak her fonun nizamnamesinde bir taban hisse değeri belirler. Gerçekleştirilecek her ödeme (peşinat, cayma akçesi, aidat ve sair) bu hisse değeri ve katları üzerinden belirlenir.

(Örnek; hisse değeri 100 TL, peşinat 10.000 TL, cayma akçesi 4.000 TL, aylık aidat 300 TL)

2- Hisse Getirisi; Biriktirme fonlarının nizamnamelerinde belirtilen hedeflere ulaşması veya fon çalışma süresinin dolması neticesinde fon havuzunda biriken kazanımlar ilgili konut edindirme fonu üyelerine dağıtılır. Bu dağıtımlar üyelerin fondaki hisse tutarları üzerinden hesaplanarak gerçekleştirilir.

Formül şöyledir; fondaki kazanım : toplam hisse adedi X üyenin hisse adedi = üyenin kazanımı

3- Üyelik Getirisi; Proje bazlı fonlarda, projede önceden hesaplanan yapılaşmadan daha fazla yapı elde edilirse fazladan elde edilen bu yapılar KEB tarafından satılır ve elde edilen gelir ilgili fonun üye sayısına bölünerek üye başı eşit miktarda dağıtımı yapılır.

4- Biriktirme Fonları Havuzu; Biriktirme fonlarının tüm gelir ve giderleri bir ana hesap üzerinden yürütülür. Bu ana hesap o fonun havuz hesabı özelliğindedir. KEB, fon nizamnamesinde belirtilen süre dahilinde ve bu yönerge hükümleri doğrultusunda işlemlerini yapar. Bu süre içerisinde yapılan girişimlerden elde edilen iratlar üyelere dağıtılmaz. Elde edilen iratlarda yeni ödeneklere eklenerek yatırım yapılmaya devam edilir.

5- Hisse Getirilerinin ve Ana Paraların Üyelere Dağıtım Dönemi; Biriktirme fonlarında üyelere dağıtılacak iratların hesaplamaları, fon nizamnamesinde belirtilen süre sonunda ve bu yönerge hükümleri doğrultusunda fonun tüm işlemlerinin bitirildiği zaman hesaplanarak üyelere hisse getirileri ve ana paraları teslim edilir.

6- Biriktirme Fonundan Konut Teslimi; Biriktirme fonunda biriken iratlarla fon üyelerine konut sağlanmışsa, konut ödemelerinin ardından, fonda kalan miktar varsa üyelere sadece o miktar 2. maddedeki hisse getirisi formülü ile dağıtılır. Üyelerin fondaki ana paraları ve hisse getirileri, konut bedelini karşılamıyor ise ilgili üyeden kalan miktarı tamamlaması talep edilebilir veya KEB'in belirteceği şekilde mahsuplaşma veya teslimat yapılabilir.

7- Faiz; Konut edindirme fonlarında biriktirilecek maddi edinimler, elde edilecek iratlar, üye ödentileri ve sair kesinlikle faizli iş ve işlemlerde kullanılamaz, faizli iş ve işlemlere konu edilemez.

8- Fon Durumlarının İlanı; Fonlarda yapılan çalışmalar, yapılan yatırımlar, girişimler, elde edilen iratlar, yapılan giderler ve sair fon bilgilerinin "Genel Bilgi" düzeyindeki kamuoyuna açık yapılabilecek bildirimleri www.saydeskent.com sitesi üzerinden üyelere ilanen periyodik aralıklarla duyurulur.

Ticari sır niteliğindeki bilgiler ise KEB tarafından yazılacak mektuplar ile üyelerin adreslerine iadeli taahhütlü gönderiler ile periyodik aralıklarla gönderilir.

9- Başkasının Adına Ödeme Yapılması; Üye olan veya üye olacak bir kişi adına başkası ödeme yapabilir. Şöyle ki; ödemelerde önemli olan kimin yaptığı değil kimin adına yapıldığıdır. Bu tip ödemelerde işlem açıklamasına adına ödeme yapılacak kişinin bilgisi ve ne için ödeme yapıldığı belirtilerek işlem yapılır.

Örnek; Ali Veli'nin SAYDESKENT peşinat ödemesi olan 15.000,00 TL'dir.

10- Arsaların veya Gayrimenkullerin Mülk Sahibi;

Gerekçe; Belli sayıda üyelerin bir araya gelerek oluşturdukları bu tip işlerde, otoritenin her üyeye eşit şekilde dağıtılması halinde;

A- Borçlarından dolayı bir üyeye icra geldiğinde edinilen gayrimenkule de icra konmasının, yani kişisel borçların ve icraların projeyi işlemez hale getirmesi,

B- Üyelerden birinin veya bir kaçının ölümü halinde hissesinin mirasçılara bölünmesi ve bu durumun projeyi işlemez hale getirmesi,

C- Üyelerden her hangi bir veya bir kaçının fikir uyuşmazlığı halinde bir araya gelmemelerinin projeyi işlemez hale getirmesi,

D- Üyelerin farklı mahalle, ilçe veya illerde ikamet etmesi, farklı işlerde çalışıyor olmalarından dolayı özellikle resmi makamlarda hızlı bir şekilde icra edilmesi gereken işlemler için bir araya gelememesinin projeyi işlemez hale getirmesi,

Yukarıda sayılan sebeplerden ötürü konut edindirme fonları çerçevesinde edinilecek gayrimenkuller SAYDE ana tüzel kişiliği üzerine alınır ve gerekli kazanımlar elde edildikten sonra veya gerekli inşaat işlemleri bittikten sonra üyelerin üzerine kat mülkiyeti şeklinde teslim edilir.

11- Değer Artış Payları; Konut Edindirme Fonları çerçevesinde edinilen gayrimenkullerin kazanımları, o fona üye olan kişilerin hakkı olmakla birlikte bu gayrimenkullerin hiç biri DAP'lara konu edilemez.


Tutulacak Kayıtlar

Madde 26-

A- SIRALI KARAR TUTANAKLARI; Sıralı karar tutanakları bir dosyada istiflenir. Sıralı karar tutanakları her ay sonunda Genel Başkana sunulur ve Genel Başkan dernek mührü ve ıslak imza ile onayladıktan sonra dosyasına konulur.

B- ÜYE KÜTÜK DOSYALARI; Fonlara üye olanlardan istenilen üye kayıt formu, nüfus cüzdanı fotokopisi gibi belgeler üye kütük dosyalarında tutulur. Bu dosyalara, her üye için bir dosya numarası verilir.

C- BANKA DEKONTLARI KLASÖRÜ; Banka dekontları hem ilgili üyenin kütük dosyasına konulur hem de ayrıca oluşturulacak olan Banka Dekontları Klasörüne tarih sırasına göre konulur.

D- ANA DOSYA; Fonlara üye olan üyelerin isimleri, dosya numaraları ve sair diğer bilgileri excell ortamında oluşturulacak bir dosyaya kaydedilir ve bu bilgiler hem sayısal veri olarak hem de her ay sonunda çıktı alınıp Genel Başkan'a onaylatılarak arşivlenir.

E- GELEN GİDEN EVRAK DEFTERİ; Fona gelen ve fondan çıkan evraklar, gelen giden evrak defterine kaydedilir. Bu defterler Genel Başkan tarafından onaylanır.

F- FATURA KLASÖRÜ; Fonun giderlerini gösteren ödeme belgelerinin asılları dernek muhasebe birimine gönderilir. Ödeme belgelerinin bir nüshası ise fondaki fatura klasörlerinde arşivlenir.

G- DİĞER KLASÖRÜ; Diğer klasörlerde tutulmayan evrak ve belgeler bu klasörlerde arşivlenir.


Mücbir Sebepler

Madde 27-

Eğer fonların iş ve işleyişi etkileyen idare tarafından yapılan iş ve işlemler, denetim faaliyetlerinin uzaması, deprem, sel ve sair doğal afetler gerçekleşirse veya terör olayları gibi olaylar nedeniyle iş yapmanın olanaksızlaştığı dönemlerde mücbir sebepler ortadan kalkana dek fon işlemleri dondurulabilir, duruma özel sistem geliştirilebilir veya fonun korunması için olağan dışı tedbirler alınabilir. Mücbir sebepler dolayısı ile işlem yapılamıyorsa fon yöneticilerinin sorumluluğu bulunmaz. Bu tedbirler mücbir sebepler ortadan kalkana kadar devam eder. Mücbir sebep ortadan kalktıktan sonra en geç 30 gün içerisinde olağan akışa geri dönülür.


Yetkili Merciler

Madde 28- Konut Edindirme Fonlarına katılmak üzere irade beyanında bulunan herkes bu yönerge hükümlerini baştan kabul etmiş sayılır.

Taraflar arasında herhangi bir anlaşmazlık çıkması halinde Ankara Mahkemeleri ve Ankara İcra Daireleri yetkili mercilerdir.


Diğer Hükümler

Madde 29- Bu yönergede hüküm bulunmayan konu ve durumlarda Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu, SAYDE Tüzüğü, SAYDES Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Bu yönerge fonların ve üyelerin yararına olarak yönetim kurulu tarafından her zaman geliştirilebilir.


Yürürlük

Madde 30- Bu yönerge dernek yönetim kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlük kazanır.

Bu yönerge hükümlerini Genel Başkan yürütür.