Sağlık Yardımlaşma Dayanışma ve Biriktirme Sandığı

İkraz Fonu Yönergesi


SAĞLIK YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
SAĞLIK YARDIMLAŞMA, DAYANIŞMA VE BİRİKTİRME SANDIĞI
İKRAZ FONU YÖNERGESİ
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Yönergenin amacı, SAYDES üyelerinin sandığın ikraz fonundan faydalanırken sandık ve üyeler tarafından uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.
        
İkraz Fonu Kurulması
Madde 2- İkraz fonu yönetim kurulu tarafından bankalarda bu amaçla açılacak hesaplara aktarılacak aylık aidatlarla oluşturulur. İkraz fonu için açılacak hesapların bulunacağı bankaları yönetim kurulu belirler.
          İkraz fonu hesaplarına, ikraz fonuna üye olan üyeler tarafından bu yönergede yazan hükümler doğrultusunda aidat yatırılır ve yine bu yönergede yazan hükümler doğrultusunda fondan faydalanılır.
       İkraz fonunu tek elden yönetmek ve işlemlerini takip etmek üzere, Genel Merkez bünyesinde bir İkraz Birimi kurulur ve gerektiği kadar personel istihdam edilir.

Fona Kimler Üye Olabilir
Madde 3- İkraz fonuna kuruluşun resmi üyeleri üye olabilir. Kuruluş üyesi olmayanların ikraz fonu üyelik başvuruları değerlendirmeye alınmaz. İkraz fonuna üyelik gönüllülük esasına dayanır.
             16 temmuz 2016 tarihinden önce ikraz fonuna üye olan üyelerin üyelikleri eski sisteme göre geçerlidir.
             İkraz fonuna, yönetim kurulu tarafından çıkarılan form ve belgeler doldurularak genel merkeze ulaştırıldıktan sonra üyeliğe bağlı bir sorun yoksa üye olunabilir.

Aidat      
Madde 4- İkraz fonu aidatları aylık 30 ,00 TL'dir (otuztürklirası).
         Aidatlar, bankalar üzerinden ikraz fonu hesaplarına aktarılır. Aidat aktarımları hususunda her ayın ilk günü ile son günü arasındaki günler baz alınır.
             Üyelikten ayrılmaya müteakip, (üyelikten mevzuat hükümlerine uygun şekilde ayrılmak koşuluyla)  üye tarafından yatırılan ikraz fonu aidatları hiç bir kesintiye tabi tutulmadan istifa ödemesi veya emeklilik ödemesi ile birlikte, herhalde 120 iş günü içerisinde üyeye geri ödenir.

Krediden Faydalanma Şekil ve Şartları
Madde 5-
A- İkraz fonundan kredi çekebilmek için, ikraz fonuna kesintisiz olarak en az 6 ay boyunca aidat yatırılması gereklidir. 6. Ayını dolduranlar ikraz fonuna kredi başvurusunda bulunabilirler.
         Yeni İkraz Fonu sistemine geçiş yapan eski ikraz fonu üyeleri en az 3 ay daha 30 TL aidat yatırmaları halinde bu haktan yeni miktarlar üzerinden faydalanabilirler.
B- İkraz fonundan, yönetim kurulu tarafından çıkarılan form ve belgeler doldurulup genel merkeze ulaştırılarak kredi talep başvurusu yapılır. Bu başvuru formlarının temsilcinin yanında doldurulması ve imzalanması şarttır. Kredisi onaylanan üyenin, kredi onaylanmasını müteakip, gerekli ise kefili ile birlikte kredi ana parası miktarında tekli senet imzalaması gerekmektedir.
C- İkraz fonuna yapılan başvurular, yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Fona yapılan kredi başvuruları aylık olarak değerlendirilir. Ay boyunca gelen kredi başvuruları izleyen ayın en geç 10'una kadar değerlendirilir ve kredisinin onaylandığı üyeye SMS ile bildirilir. Üyeye aynı SMS ile krediden faydalanabilmesi için gereken belgeler bildirilir. Üye kendisinden istenen belgeleri 15 gün içinde genel merkeze iletmek zorundadır. 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlayıp genel merkeze göndermeyen üyelerin onay kararları düşer ve iki ay sonra tekrar değerlendirmeye alınırlar.
D- Ödenecek krediler, her ay, ayın en geç son iş gününe kadar ilgili üyelerin hesaplarına aktarılır.

Bütçe Dengesi
Madde 6- Yönetim kurulu, ikraz fonlarını kullandırırken, ikraz fonu bütçesini aşamaz. Fon bütçesindeki imkan dahilinde kredi ödemeleri planlanır ve sıralama yapılır.

Kullanım Sırası ve Öncelik
Madde 7- İkraz fonuna yapılan kredi başvurularında ödenme sırası aşağıdaki şekilde yapılır;
A- Öncelik; Kredi başvurularını aynı ay içinde yapan ve kredilerinin onaylanmasının ardından gerekli belgeleri süresi içerisinde tamamlayarak genel merkeze gönderen üyeler, öncelikle kendi aralarında sıraya konulur. Bu sıralama yapılırken, sandığa üyelik tarihleri baz alınır ve sandığa üyelik tarihi en eski üyeden başlanarak dosya numaraları belirlenir. Bu numaralar şu şekilde verilir; ilgili yılın son iki rakamı/ilgili ay/öncelik sırası
ÖRNEK; 2017 Mart ayında başvuran ve o ay kredi talebinde bulunan üyeler arasında üyelik tarihinde 4. olan bir üyenin dosya numarası 17/03/4 olacaktır.
B- Kullanım Sırası; Aynı ay içinde yapılan kredi başvuru sayısının tümü, ikraz fonu bütçesi tarafından o ay karşılanamıyorsa, kredisi o ay verilemeyen üyeler izleyen ilk ay (sarkıyorsa sonraki aylarda da geçerli olmak üzere) kredi ödemelerinden öncelikli faydalanma hakkına sahiptirler. Kredi kararı onaylanan ve belgelerini zamanında tamamlayan üyelerin kredi başvuruları sırası geldikçe ödenir ve başka değerlendirmeye tabi tutulmazlar.
C- 16 Temmuz 2016 tarihinden önce ikraz fonuna üye olan ve yeni sisteme geçiş yapmayan üyelerin ödemeleri, 10.00 TL'li sistemden kalan üyelerin oluşturduğu bütçeye bağlı olarak ödeme sırasına konulur. Yeni fon kaynaklarından eski fonda kalan ikraz üyelerine faydalandırma yapılmaz.        

Risk Hesaplaması
Madde 8- İkraz fonuna üye olan ve gerekli üyelik süresinden sonra başvuru yapan herkese kredi ödemesi yapılır. Bu ödemeler yapılırken İkraz Fonu Birimi tarafından, kredi başvurusunda bulunan üyelerin risk analizi yapılır ve bu analizler bir rapor halinde yönetim kuruluna sunulur.
          16 Temmuz 2016 tarihinden önce ikraz fonuna üye olmuş kişiler için risk analizleri neticesinde 4 kategori oluşturulur. Bu kategorilere göre aşağıdaki miktarda kefil bulunması şarttır;

Risk 1 Grubu; Kefilsiz olarak krediden faydalanabilirler.

Risk 2 Grubu; Ücretli çalışan bir kefille krediden faydalanabilirler.
Risk 3 Grubu; Ücretli çalışan bir kefille krediden faydalanabilirler.
Risk 4 Grubu; Ücretli çalışan iki kefille krediden faydalanabilirler.
 
          16 Temmuz 2016 tarihinden sonra ikraz fonuna üye olmuş kişiler için Risk Analizleri Neticesinde 3 kategori oluşturulur. Bu kategorilere göre aşağıdaki miktarda kefil bulunması şarttır;
Risk 1 Grubu; Kefilsiz olarak krediden faydalanabilirler.
Risk 2 Grubu; Ücretli çalışan bir kefille krediden faydalanabilirler.
Risk 3 Grubu; Ücretli çalışan iki kefille krediden faydalanabilirler.
           
              SAYDES temsilcilerinin hiç biri ikrazdan faydalanan üyelere kati surette kefil olamazlar.
           
Üst Limit        
Madde 9- 16 Temmuz 2016 tarihinden önce ikraz fonuna üye olmuş ve yeni sisteme geçiş yapmayan üyeler için ikraz fonu kredilerinin üst limiti 1.000,00 (bin tük lirası) TL'dir. Başvuran üyeye, üst limit üzerinde kredi ödemesi yapılamaz.
       16 Temmuz 2016 tarihinden sonra ikraz fonuna üye olmuş veya yeni sisteme geçiş yaparak en az 3 ay aidat yatıran üyeler en fazla 3.000 TL' ye kadar birikmiş aidatları tutarında kredi kullanabilirler. İkraz fonu kredilerinin üst limiti tüm üyeler için 3.000 TL' yi geçemez.
          İkraz fonundan alınacak kredilerin geri ödemeleri için, sandık aidatları kati surette bir ödeme aracı veya mahsuplaşma aracı olarak kullanılamaz. İkraz fonundan alınacak kredilerin üst limitinin sandık aidatına endekslenmesinin sebebi, risk payını düşürmek içindir. Olası bir geri ödememe halinde ilgili üye hakkında yargı süreci başlatılır ve ayrıca sandık aidatları dondurulur. Üye hakkında mahkeme sonuçlanana ve üyenin ikraz fonu üzerinden kurum bütçesi ve işleyişine verdiği zarar karşılanana kadar aidatları tamamı veya bir kısmı hakkında işlem yapılmaz.
           
Kredi Masrafı
Madde 10- İkraz fonundan verilen krediler için her hangi bir faiz uygulanmaz. Tüm krediler faizsiz olarak kullandırılır.
           İkraz fonundan kullanılan krediler için, piyasa koşullarına, faiz oranlarına ve sair hususlara bakılmaksızın sadece "Kullanım Ücreti" adı ile çekilen kredinin % 5' i oranında masraf kesilir. Kullanım ücretleri, ikraz biriminin giderlerini karşılamak amacı ile konulmuştur.
            Kullanım ücreti, kredi ödemesi aşamasında, kaynakta kesinti yapılıp % 5 kredi tutarından düşülerek üyeye kredisi ödenir.
       Damga vergisi, hayat sigortası gibi masraflar hasıl olursa bu kesintiler de kullanım ücreti içinden karşılanır ve üyeden kullanım ücreti dışında hiç bir kesinti veya masraf talep edilmez.
           
Geri Ödeme
Madde 11- 16 Temmuz 2016 tarihinden önce ikraz fonuna üye olmuş ve yeni sisteme geçiş yapmayan üyeler için ikraz fonundan çekilen krediler 10 ayda eşit taksitler halinde geri ödenir.
                   16 Temmuz 2016 tarihinden sonra ikraz fonuna üye olmuş veya yeni sisteme geçiş yaparak en az 3 ay aidat yatıran üyeler için geri ödemeler şu şekilde yapılır.
                   1- 1.500,00 TL'  ye kadar olan ödemeler için en fazla 10 ay ve eşit taksitler halinde,
                2- 1.500,00 TL - 3.000,00 TL arası olan ödemeler için en fazla 15 ay ve eşit taksitler halinde ve her halükarda, ikraz fonunun salahiyetini ve diğer üyelere de faydasını koruyacak ve bu faydayı sürdürebilecek şekilde yönetim kurulu tarafından verilecek nihai karara istinaden geri ödemelerin şekli belirlenir.       
Geri ödeme süresince üyenin ikraz fonu aidatları ayrıca yatmaya devam eder. Kredi geri ödemesi, toplu ödeme yapılarak erken kapatılabilir.
           
Cezai Müeyyide
Madde 12- Bir üye ikraz fonundan faydalanmış ve kredi çekmiş ise, bu kredinin taksitleri bitmeden sandıktan istifa edemez.
İstifa ettiği takdirde çektiği kredinin ana parası ile birlikte, kredinin toplam yekûnu üzerinden %30 ceza öder.
 
Yeniden Kredi Çekilmesi
Madde 13- İkraz fonundan kredi çeken üyeler, yeniden kredi çekebilirler. Yeniden kredi çekebilmek için, daha önce çekilmiş kredilerin tümünün zamanında ve sorunsuz şekilde ödenmesi gereklidir.
Yeniden kredi çekebilmek için, hali hazırda kredi çekilmiş ve taksitleri ödenmekte ise, o kredinin geri ödemesinin bitmesi şarttır. Kredi geri ödemesi bitirilmeden yeni başvuruda bulunulamaz.
Yeniden başvuru yapıldığında, bu yönergenin 7. maddesinde belirtilen sıralamada, ilk kez kredi başvurusu yapanlar varsa, yeniden başvuru yapan üyelere, ilk başvuran üyelerden sonra dosya numarası verilir.
Tutulacak Kayıtlar
Madde 14- İkraz fonunda tutulacak kayıtlar aşağıdaki gibidir;
İkraz fonunda elektronik ortamda kayıtlar tutulur ve bu kayıtlar her ay çıktı alınarak arşivlenir.
Her 6 ayda bir ikraz fonu işlemleri liste halinde çıktı alınır ve İkraz Fonu Biriminden sorumlu Genel Başkan Yardımcısına imza ettirilir ve arşivlenir.
Ayrıca her yıl, ikraz fonu konsolide bütçesi çıktı alınarak yönetim kurulu üyelerinin tümü tarafından imza edilir ve arşivlenir.
İkraz fonu için yönetim kurulu tarafından verilen kararları, yönetim kurulunu temsilen İkraz Fonu Biriminden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı imza eder.
           
Sonlandırma
Madde 15- İkraz fonu kuruluş birimleri üzerinde gereksiz işgücü kaybına neden olması halinde Yönetim Kurulu tarafından her zaman sonlandırılabilir. Yönetim kurulu bu hususta tam yetkilidir.
       İkraz fonunun sonlandırılması halinde fonda bulunan paralar, fona o aidatları yatıran üyelere yatırdıkları miktarınca geri ödenerek fon sonlandırılır.

Yetkili Merciler
Madde 16- İkraz fonuna başvuracak ve krediden faydalanacak herkes, bu yönerge hükümlerini peşinen kabullenmiş olur.
            Taraflar arasında herhangi bir anlaşmazlık çıkması halinde Ankara Mahkemeleri ve Ankara İcra Daireleri yetkili mercilerdir.

Diğer Hükümler
Madde 17-  Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan konu ve durumlarda Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu, SAYDE Tüzüğü, SAYDES Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
Madde 18-  Bu yönerge 3. olağan genel kurul tarafından değiştirilmiş olup, kurumumuzun aktüeryal denetim sistemine sağlıklı bir şekilde entegre olabilmesi amacıyla gerekli görülen hallerde yönetim kurulu tarafından entegrasyona yönelik değişiklikler ve eklemeler yapılabilir.
           Bu yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu adına İkraz Fonundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yürütür.