Sağlık Yardımlaşma Dayanışma ve Biriktirme Sandığı

Geçiş Nizamnamesi


SAĞLIK YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (SAYDE)

SAĞLIK YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VE BİRİKTİRME SANDIĞI (SAYDES)

GEÇİŞ NİZAMNAMESİNE İLİŞKİN ÜYELİK BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

1- 3. Olağan Genel Kurulda alınan kararlar, 16 Temmuz 2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanır.

2- 16 Temmuz 2016 tarihinden evvel resmi üyeliği gerçekleşmiş kişiler yeni sisteme gönüllü olarak geçiş yapabilirler. Eski üyelerin hiç biri zorunlu olarak geçiş yaptırılamaz. Kendi özgür iradeleri ile geçiş yapabilirler.

3- Eski üyeler, yeni sisteme en fazla 12 ay içinde geçiş için irade beyanı vermek zorundadırlar. 12 Ay içinde geçiş yapmayan üyeler (14 Temmuz 2017 tarihine kadar) bu tarihten itibaren geçiş talep edemezler. Ancak; talep halinde Yönetim Kurulu kararıyla bu süre en fazla 3 ay süreyle uzatılabilinir.

4- Eski üyelerin, yeni değişiklikler üzerinden hizmet alma talepleri bu hususta çıkarılacak ek bir matbu form ile yapılır. Ayrıca, üyeler yeni aidat formlarını ve diğer gerekli formları imza ederek ilgili temsilciye teslim ederler veya Genel Merkeze ulaştırılar.

5- Yeni sisteme geçiş yapan üyeler, eski sisteme tekrar dönüş yapamazlar.

6- 16 Temmuz 2016 tarihinden itibaren üye olacak kişiler, yeni mevzuata ve yeni sistemdeki uygulamalara göre üye olmak zorundadırlar.

7- Yeni sisteme geçiş yapan üyeler, tüzük, yönetmelik, yönerge ve nizamnamelerin uygulanmasını kabul etmiş olur.

8- Yeni sisteme geçiş yapmayan üyelere, 3. Olağan Genel Kurul öncesindeki mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur.

9- Yeni sisteme geçen üyeler, uygulamaların bazısını kabul etme, bazısını kabul etmeme yoluna gidemezler. Tam bir geçiş söz konusudur. Tüm mevzuat ve uygulamalar paket halinde yürürlüktedir.

10- Yeni sisteme geçsin veya geçmesin, ilgili kanunlar gereğince her üye dernek üyelik aidatını 3.00 TL olarak öder. Bu uygulamanın kâğıt bürokrasisini artırmaması için geçiş yapmayan üyelerden sırf dernek aidatı için yeni form alınmaz. Her ay zaten 2.00 TL olarak kesintisi yapılan dernek aidatının eksik olan 1.00 TL' lik kısmı sandığa ödediği aidatlardan aktarılır.

11- Eski üyeler, üyelikleri ne kadar eski olursa olsun yeni sisteme geçtikten sonra en az 36 ay daha üye kalmak şartıyla toplam üyelik süresi 60 ayını dolduranlar emeklilik hakkı kazanırlar. (Örneğin, bir kişi 30 aydan buyana üyedir. Bu kişi yeni sisteme geçiş yaptığında 30 ay + 36 ay= 66 ay üye kaldığı için emeklilik hakkı kazanır. Bir başka örnekle, bir kişi 18 aydan buyana üyedir. Bu kişi yeni sisteme geçiş yaptığında 18 ay + 36 ay = 54 ay olan toplam üyelik süresi 60 ayı doldurmadığı için emeklilik hakkı kazanamaz. Üyelikte 60. ayı doldurduğunda emeklilik hakkı kazanır.

12- Yeni sisteme geçmek isteyen üyeler için 2 farklı geçiş tercihi sunulur.

A-%50 SAYDES Katkısı: Eski üyeler yeni sisteme geçerken 20 TL olan eski taban aidattan kaç adet taban aidat ödüyorsa (2016 Yılı Temmuz ayında ödediği taban aidat sayısı) yeni sisteme aynı taban aidat sayısı ile geçiş yaparlar.

Örneğin, şuan 120,00 TL ödeyen bir üye aylık 20 TL’ den 6 taban aidat ödemektedir. Yeni sisteme geçtiğinde yeni taban aidat olan 30 TL X 6 taban aidat= 180,00 TL aidat ödeyecektir. Bu üyelerin eski aidatlarına % 50 SAYDES Katkısı uygulanır. Bu aidat seviyesinden en az 24 ay aidat ödenmesi zorunludur. 24. Aydan itibaren isterlerse aidatlarını daha düşük seviyeden ödemeye devam edebilirler.

Örneğin; geçiş yapmadan önce 20 ay üyeliği olan bir kişinin, emekliliğe tabi hesaplanacak aidatları 2.400,00 TL ise yeni sisteme geçiş yaptığında bu rakam SAYDES Katkısı ile % 50 değerlenerek X 2.400,00 TL = 3.600,00 TL olarak emeklilik hesabına dahil edilir. Kişinin % 50 SAYDES Katkısından faydalanabilmesi için SAYDES’ ten emekli olarak ayrılması gereklidir.

B-Teşvik Geçişi: Yeni sisteme geçerken ekonomik şartları sebebiyle eski taban aidat sayısından daha az taban aidat ödemeyi tercih eden üyelerin eski aidatlarına SAYDES Katkısı uygulanmaz. Yürürlükteki süreler ve oranlar dahilinde Kademeli Emeklilik hakkı kazanırlar.

Örneğin, şuan 300,00 TL ödeyen bir üye aylık 20 TL’ den eski sistemde 15 taban aidat ödemektedir. Yeni sisteme bütçesi elvermediği için 30 TL X 5 taban aidat = 150,00 TL aidat ödeyecek ise eski aidatlarına SAYDES Katkısı uygulanmayacaktır.

13- Yeni sisteme geçiş yapanlar 36 ay boyunca istifa edemezler. İstifa ettiklerinde aidatlarına yürürlükteki oranda yönetim gideri kesintisi uygulanarak yürürlükteki süreler dahilinde aidatları iade olunur. Aidat ve Emeklilik Fonu Yönergesinin 7. Maddesinin B Bendine göre işlem yapılır.

14- Tüm üyeler Sosyal Yardım Fonunun katkılarından ayni yardım olarak faydalanabilirler.

15- Yeni sistemde sandık taban aidatı 30.00 TL olur. Yeni sisteme geçiş yapmayan eski üyeler 20.00 TL üzerinden ödeme yapmaya devam ederler. Hakları eski şartlara göre devam eder. Lakin, bu kişiler banka değişimleri halinde yeni aidatlarını 30,00 TL ve katları üzerinden ödemek zorundadır.

16- Yeni sisteme geçiş yapan üyeler bu nizamnamede belirtilen maddeleri tamamen kabul eder ,Geçiş Nizamnamesine İlişkin Üyelik Başvuru Sözleşmesini imzalar ve yeni sisteme göre düzenlenmiş ilk aidatın kesilmesiyle resmiyet kazanır. Yeni sisteme geçiş yapmayan üyelere eski mevzuat hükümleri uygulanır.

İş bu 16 (onaltı) maddeden 2 (iki) sayfadan oluşan GEÇİŞ NİZAMNAMESİNE İLİŞKİN ÜYELİK BAŞVURU SÖZLEŞMESİ’ nin tüm maddeleri SAYDE/SAYDES ile aramda/aramızda anlaşılmış ve tarafımca okunmuş, karşılıklı müzakere edilmiş olup; herhangi bir anlaşmazlık durumunda kurumun ticari faaliyetlerini zarara uğratacak ve marka değerini düşürecek paylaşımları görsel ve yazılı medya, sosyal medya (facebook, twitter, youtube, instagram, whatsapp ve benzeri ) aracılığı ile yapmamam gerekliliği hakkında uyarıldığımı herhangi bir anlaşmazlık durumunda öncelikle SAYDE/SAYDES tüzük/yönetmelik/yönergeler (bknz. www.saydes.com) ile belirlenen süreçlere uyacağımı SAYDE/SAYDES mevzuatı sonucunda netice alınamaması halinde ilgili yasal makamlara başvurma hakkı elde edeceğimi/edeceğimizi SAYDE/SAYDES ile akdetmeyi kabul eder;

Yeni sisteme geçiş işlemlerim için 12. Madde (Lütfen tercih ettiğiniz bendi işaretleyiniz)


.......  A-%50 SAYDES Katkısı                                    ........  B-Teşvik Geçişi

bendine göre gereğinin yapılmasını SAYDE/SAYDES Yönetim Kuruluna arz ederim.

SAYDES ÜYESİ:

Adı – Soyadı :

T.C Kimlik Numarası :

Cep Telefonu Numarası :

SAYDES üye ve kütük numarası :

Tarih :                                             İmza:


SAYDE / SAYDES Temsilcisinin :

Adı – Soyadı :

Tarih:                                              İmza: