Sağlık Yardımlaşma Dayanışma ve Biriktirme Sandığı

Aidat ve Emeklilik Fonu Yönergesi


SAYDES

SAĞLIK YARDIMLAŞMA, DAYANIŞMA VE BİRİKTİRME SANDIĞI

AİDAT VE EMEKLİLİK FONU YÖNERGESİ

1.KISIM

GENEL HÜKÜMLER VE TANIMLAR

Amaç 

Madde 1- Bu yönergenin amacı, SAYDES üyelerinin aidatlarının değerlendirilme şeklini ve üyelerin emekliliklerine ve üyelik sürelerine bağlı işlemlerine dair kural ve şekillerini belirlemek ve sandık ve üyeler tarafından uyulacak usul ve esasları düzenlemektir. 


Kapsam 

Madde 2- Bu yönerge sandık birimlerini ve sandığa aidatı kesilen tüm üyeleri kapsar.


Dayanak 

Madde 3- Bu Yönerge, Dernekler Kanununun 4. maddesinin H bendi, Sağlık Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tüzüğünün ve Sağlık Yardımlaşma, Dayanışma ve Biriktirme Sandığı Yönetmeliğinin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 


Tanımlar 

Madde 4- Bu Yönergede geçen; 

"Dernek" Sağlık Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni (SAYDE) , 

“Sandık” Sağlık Yardımlaşma, Dayanışma ve Biriktirme Sandığı’nı (SAYDES) 

"Yönerge", Sağlık Yardımlaşma, Dayanışma ve Biriktirme Sandığı (SAYDES) üyelerinin aidat ve emeklilik işlemleri hakkındaki yönergeyi, 

"Üye" Derneğe ve sandığa üye olan kişileri,

"Yönetim Kurulu" Dernek ve Sandık yönetim kurulunun ikisini birden,

Teşkilat; Kurumun genel merkez haricindeki tüm taşra yapılanmalarını,

"Mensup" Kurumun genel merkez haricindeki tüm teşkilat mensuplarını, 

"Kuruluş" Dernek, sandık ve bağlısı olan tüm alt şirket, işletme ve girişimlerin hepsini birden,

 “ Aidat” Üyelerin derneğe ve sandığa aktardıkları ve yönergede miktarları belirlenen Türk Lirası cinsinden birikimleri, 

“Fon” SAYDES Emeklilik Fonunu,

 “ÜTB” Üye Takip Birimini,

 “Tam Anlaşmalı Banka” (TAB) Tüm aidat talimat işlemleri ve takipleri genel muhasiplik birimi tarafından yapılabilen, aidat takip sistemi kurulmuş bankaları ifade eder. 


2.KISIM

AİDAT VE BAĞLISI İŞLEMLER

Aidatların Sandığa Aktarım Şekli

Madde 5- Aidatlar sandığa, bankalar aracılığı ile aktarılır. Sandık ulusal olarak çalışan bankalar ile bu hususta gerekli anlaşmaları yapar ve hesapları açar. Sandığın bu amaçla ilgili bankanın sistemine uygun olarak hazırladığı matbu formlar kullanılarak veya internet bankacılığı gibi yöntemler kullanılarak talimatlar verilir ve aidatlar kuruluş hesaplarına aktarılır.

Üyeliği devam etmekte olan bir üyenin aidatını artırması veya eksiltmesi halinde veya banka değişimi halinde, aidatının yattığı banka TAB ise sadece banka formunu doldurarak temsilciye veya genel merkeze ulaştırması yeterlidir. Eğer aidatının yattığı banka TAB değilse, üye internetten veya şubeden aidat artırma talimatını kendisi verir ve bağlı olduğu temsilciye bilgi verir.

Genel uygulama üyenin maaş almakta olduğu bankadan otomatik virman yöntemi ile her ayın 15’inde aktarımı olmakla birlikte üyeler hesaplarının bulunduğu herhangi bir bankadan aidatlarını sisteme aktarmakta özgürdürler.

Üyeler istedikleri takdirde yılda iki defaya mahsus olarak aidatlarına eklenmek üzere sandığa toplu şekilde para aktarabilirler. Bu aktarım için iki kriter geçerlidir. İlk kriter; toplu aktarımlar her yılın Ocak ve Haziran ayları içinde yapılabilir. Diğer aylarda toplu aktarım kabul edilmez. İkinci kriter ise, bu aktarımların 30,00 Türk Lirası ve katları şeklinde olmasıdır. Toplu aktarım yapılan miktarın her 30,00 Türk Lirası bir sistem hissesi kabul edilir ve sisteme aktarıldıktan sonra normal aidat gibi işlem görür.

Alındı belgesi ile elden aidat alımı, özel ve zorunlu durumlarda alınabilir. Bunun haricinde elden aidat alımı, üyelerin bankalar aracılığı ile aylık düzenli ödemeleri sırasında herhangi bir sorun nedeni ile kesilmeyen aidatları olduğu takdirde sadece kesilmeyen aidatlarını tamamlamaları için üye takip birimi veya yönetim kurulunun resmi olarak yetkilendirdiği temsilciler aracılığı ile gerçekleştirilebilir.

Aidat aktarımlarında tüm sorumluluk tamamıyla üyeye aittir. Aidatlarının, sandığa aktarılmasının takip edilmesinden, her üye kendisi sorumludur. Üye Takip Birimi, sisteme aktarılan ve banka kayıtlarında görünen aidat üzerinden hareket eder ve işlemlerini banka dökümleri üzerinden tesis eder. (Zorunlu hallerde alındı belgesi ile tahsis edilen aidatları düzenli şekilde kayıt altına almak ve üye kütüklerine işlemekten aidat makbuzu ile teslim alan yetkili ve ÜTB birlikte sorumludur.) Banka dökümlerinde görünmeyen aidatlardan ÜTB asla sorumlu tutulamaz, işlem yapmaya zorlanamaz, işlem yapması beklentisine girilemez.

İlk aidatın aktarımı ile ilgili olarak TAB’ larla ilgili sorun yaşandığı takdirde ÜTB sorunu res-en çözme yoluna gider. Sorun üyenin şahsı ile ilgili ise ÜTB bu sorunu temsilci aracılığı ile veya üyenin kendisi ile direk iletişim kurarak bildirir. TAB olmayan bankalarda ise üyenin kendisinin, aidatlarını takip etmesi ana kuraldır. Aidatı yatmayan üyeler için her ay eksik aidat takibi yapılmaz ancak sandığın taahhütleri ve yatırım sürecini olumsuz etkileyen durumlarda normal aidat kesintilerine ilave olarak sandık eksik aidat tamamlama yolunu kullanabilir. Aidatının sandığa ulaşmasından ve takibinden üyenin kendisi sorumludur. Üye Takip Birimi her ay üyeyi arayarak eksik aidatınız bulunmakta, tamamlayınız çağrısı yapmayabilir.

Üye tarafından verilen otomatik virman talimatına dair hesap içerisinde, üyenin aidat miktarı tutarınca para bırakmaması, hesapta bloke olması, hesabın kapanması, üyenin görev yerinin veya talimat verdiği banka bilgilerinin değişmesi ve sair durumlarda aidatın kesilmemesi halinde ÜTB' nin veya ilgili bankanın aidat aktarımı gerçekleşmediği için hiçbir sorumluluğu yoktur.

Aidat aktarımlarında yaşanan aksaklıklardan üyenin kendisi sorumludur ve eksik olan aktarımlar nedeni ile bu yönerge ve kurum tarafından uygulanan diğer yönergelerde sayılı yaptırımlar uygulanır.

 

Aidatların Tutarı

Madde 6- Dernek aidatları 12.05.2018 tarihli Genel Kurul kararı ile 5,00 TL (Beş Türk Lirası) olarak yeniden düzenlenmiştir. Yeni dernek aidatı anılan tarihten itibaren geçerli olup, dernek aidatları hiç bir hesaplamaya tabi tutulmaz ve geri istenemez. Yeni sisteme geçiş yapmayan ve yeni sandık aidatını tercih etmeyen üyeler ile yeni aidat güncellemesi yapmamış veya yapılamamış olanlar için sandık aidatlarından her ay eksik kalan dernek aidat miktarı mevcut birikimlerden mahsup edilir.

Sandık aidatları; ana değeri ("taban aidat miktarı" olarak da adlandırılmaktadır) 30,00 Türk Lirasıdır. Hesaplamalara dair belirlemeler ve değerlemeler 30,00 TL kriteri üzerinden yapılır.

Ana değerde seviye değişikliği, yalnızca kuruluş genel kurulunun alacağı kararla gerçekleştirilebilir.

Taban aidat miktarı 30,00 TL iken, tavan miktarı ise 750,00 TL’dir. 

Üye taban ve tavan değerler arasında olmak koşulu ile 30,00 TL ve katları olarak aidat tutarını kendisi seçimli belirler. 


EMEKLİLERİN AİDAT MİKTARI; Kamudan emekli olmuş sandığa üye olmak isteyen kişilerin sandığa ödeyeceği aylık aidat miktarı taban aidat miktarının yarısıdır. Emekliler aidatlarını bu yönergenin 5. maddesinde sayılı hükümler çerçevesinde sandığa aktarırlar. Emeklilerin üyelikleri için çalışılacak bankaları genel muhasiplik birimi serbestçe belirler. 

Emeklilerin aidatları emeklilik fonu havuzuna etki etmez ve emeklilik prim hesaplaması yapılmaz. 

Emeklilerden giriş ücreti alınmaz.

Emeklilerin istifalarında aidat iadesi yapılmaz. Emekli aidatları hiç bir geri ödemeye konu edilemez.

Emekliler acil ihtiyaç fonuna üye olabilir ve faydalanabilirler.

Emekliler kar payı dağıtımlarından faydalanamaz. 

Emekliler ayrıca derneğe aidat ödemezler. Dernek aidatı ile, sandık aidatı, yukarıda miktarı belirtilmiş tek aidattır.

Emeklilerin aidat borçlarına bu yönergenin 15. ve 16. maddesinde sayılı hükümler uygulanır. Art niyet tespit edildiği andan itibaren üyelikten çıkarılır ve ilgili kişinin tekrar üye olmasına izin verilmez.

Yukarıda sayılı hallerin dışında, emekli üyeler kuruluşun tüm tesislerinden tıpkı üyeler gibi indirimli faydalanırlar. Sandığın indirim kampanyalarından, firma anlaşmalarından ve sair iş ve işlemlerinden diğer üyelerle eşit şartlarda faydalanırlar.


Kesintiler

Madde 7- 

A- Aidat Eksiği; Bu yönergenin 15. maddesinde sayılı halleri ile üyenin, sandığa aidat aktarımlarında eksikleri var ise, aidatı yatmayan aylarda sandık aidatından 3,00 TL kesinti yapılarak dernek aidatına aktarım yapılır. Aidat eksiği kesintileri, daha sonra eksik aidatların tamamlanması halinde sandık aidatlarına geri aktarılır. 

B- Erken Çıkış ve Genel Giderler Kesintisi; Üye Kayıt ve Takip Yönergesi hükümleri ve bu yönerge hükümleri doğrultusunda kurumdaki üyelik süresi 3 yıl dolmadan üyelikten istifa eden üyelerin kurumdaki tüm alacaklarına % 30 oranında genel giderler kesintisi yapılarak % 70 oranında geri ödeme yapılır. 3 Yıl üye kaldıktan sonra 5 yılı dolmadan üyelikten istifa eden üyelerin hesaplamaya dahil aidatlarının % 15’ i oranında genel giderler kesintisi yapılarak kalan miktar üyeye aidat iadesi olarak yürürlükteki süreler dahilinde geri ödenir.


Resmi Üyelik

Madde 8- Bir çalışanın sandığa resmi olarak üyeliğinin başlaması, ilk aidatının kesilmesi ile gerçekleşir ve tüm iş, işlem ve hesaplamalarda ilk aidatının kesildiği tarih baz alınır. 

Üyelik formlarının kurallara uygun doldurularak temsilciler aracılığı ile ÜTB’ ye ulaştırılmasından ve ilk aidatın kesilmesinden önce hiç kimse resmi üye sayılmaz ve bazı üyelik avantajları ile ilgili hak iddia edemez. Üyelik formunu imza eden kişinin durumu üye kayıt ve takip yönergesi tarafından hüküm altına alınır.


Üyelik Girişleri

Madde 9- ÜTB en geç her ayın sonunda bankalardan içinde bulunulan aya ait aidat aktarım raporlarını ve aylık dökümleri alarak kayıtlara geçirmeye başlar. 

İşlemlerin standart şekilde yürütülmesi için aidatların kesildiği ayı izleyen her ayın son iş gününe kadar, eğer uzun tatil dönemlerine rastlanmışsa tatilin bittiği ilk iş günü alınan banka dökümleri baz alınarak kayıtlar gerçekleştirilir. 

Çeşitli nedenlerden dolayı aidatların otomatik virman tarihleri gecikebilmektedir. Ayın 20’sinden sonra yatan üye aidatları bir sonraki ay aidatları ile birlikte değerlendirmeye alınır. Resmi üyelik başlangıcı bir sonraki ayın 15’i olarak kaydedilir ve üye kimlik kartı, ferdi kaza sigorta kaydı ve resmi üyelik başlangıcına bağlı diğer güncel işlemler bir sonraki ayda gerçekleştirilir. 


Aidat İşlemleri

Madde 10- İl başkanlıkları, her ay almış olduğu yeni üyelikleri bir sonraki ayın en fazla 3. iş günü güvenli kargo ile Genel Merkeze iletirler. ÜTB, gelen yeni üyelikleri kayıt altına alıp, bankalara göre tasnifleyerek her ayın 15'inde aidat kesintileri yapılması için her ayın en geç 14'ünde ilgili bankalara bildirimlerini gerçekleştirir. 

Ayın 15'inde aidat kesintisi yapılan üyeliklerin listeleri bankaların uygulamasına göre en geç ilgili ay sonuna kadar içerisinde bankalardan teslim alınır. Banka dökümleri teslim alındıktan sonra en geç 20 iş günü içerisinde sisteme işlenir. (Kayıtların girilmesine engel mücbir sebepler mevcut ise mücbir sebeplerin bitmesini müteakip 20 iş günü içerisinde kayıtlar girilir.)

İlk aidatı kesilen üyelerin resmi kararları ilk banka kesintisinin gerçekleştiği ayı izleyen ayın son iş gününe kadar (resmi tatile gelmesi halinde izleyen ilk iş günü) karar defterine kararları alınır. Resmi üyelik vasfı kazanan üyeler ile ilgili yapılacaklar üye kayıt ve takip yönergesi ile hüküm altına alınır.

Üye aidatları üye takip birimi tarafından kayıt altında tutulur ve ayrıca başka bir yerde kaydedilmez. 

ÜTB, aidatları toplu şekilde, aylara göre ve illere göre ayrıştırarak listeler ve arşivler. İlgili il temsilcileri ile temsil bölgelerine ait listeleri paylaşır ve ayrıca bu listeleri daha sonra gerekli olduğunda kullanıma açar. Listeleri ayrıca otomasyon sisteminde, üyelerin şahsi hesaplarına yükleyerek üyelerin kendilerine ait bilgileri görmelerini sağlar.

Sandığa yeni üye olan kişilerin ilk aidatları, zorunlu durumlar haricinde elden alınamaz. Ancak makul ve geçerli bir sebep olması halinde yetkili kişiler tarafından ilk aidat, alındı belgesi makbuzu ile elden tahsil edilebilir. Bunun haricinde aidatların otomatik virmanla aktarılması ana prensiptir.

Eksik aidatlar, yetkilendirilmiş kişiler aracılığı ile alındı belgesi makbuzu ile elden alınabilir.


Aidat Borçları ve Yaptırım

Madde 11- Aidatları eksik yatan üyeler eksik olan kısmı, ilgili mali yıl sonuna kadar tamamlar. Eksik aidatlar tamamlanmadığı takdirde; ilgili üye bir sonraki yıl dağıtılacak sosyal yardım priminden pay alamaz ve ayrıca bu yönergenin 15. maddesinde sayılı yaptırımlar uygulanır.


Aidatları Değerlendirme Şekil ve Yöntemleri

Madde 12- Sisteme aktarılan aidatlar, kuruluşun mali durumunu zora sokmayacak şekilde kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla kullanılır. 

Ana başlıklar halinde bu amaçlar şunlardır;

1- Üyelere acil ihtiyaçlarında yardımcı olunması,

2- Üyelere sosyal yardımlarda bulunmak ve sosyal faaliyetler,

3- Üyelerin ve kuruluşun yararına yapılacak yatırım ve projeler,

4- Kuruluşun ve üyelerin yararına ticari iş ve işlemler yapılması,

5- Temsilciliklerin gelişimi için faaliyet kaynak payları, harcırah, ödenek ve ücret aktarılması,

6- Üyelerin istifası halinde varsa aidat alacaklarının iadesinin gerçekleştirilmesi,

7- Üyelerin emekliliklerinde emeklilik yardımı yapılması,

8- İkraz fonu aracılığı ile üyelerine geri ödemeli maddi destekte bulunulması.

Üyelere yapılacak emeklilik yardımı işlemleri bu yönergenin 3. Kısım Başlığı altında sayılan emeklilik fonu aracılığı ile yürütülür. 

Kuruluşa aktarılan aidatlar, iki ana kalemde değerlendirilecektir. 

İlk kalem; Aidatların en az % 90' ı kuruluş faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve ülke çapında teşkilatlanmanın tamamlanması ile birlikte kuruluşun amaçlarına ulaşmak için gerekli girişim ve yatırımların yapılmasıdır.

İkinci kalem; Her ay sandık hesaplarına yatan tüm aidatların % 10’ u (kurumun önemli yatırımlar yapacağı dönemlerde ve diğer olağan dışı dönemlerde kurum yararı gözetilerek bu aktarım yapılmayabilir.) EMEKLİLİK FON HAVUZU' na aktaracaktır.

Aidatların nemalanması için izlenecek ana yöntem yatırım yapmak, tesisler açmak ve ticaret yapmaktır. Aidatlar, faiz getirisi sağlaması için kati surette bankalara yatırılamaz veya bu suretle herhangi bir finans kuruluşunda değerlendirilemez. 


Sandık Hissesi ve Bağlı İşlemler

Madde 13- 

Sistem Hissesi; Sandığa aktarılan her 30,00 TL bir adet sistem hissesi karşılığına denk gelir. 

Toplam Hisse; ÜTB her yıl nisan ayı sonuna kadar bir önceki mali yılın son ayına kadar sisteme aktarılmış olunan hisselerin toplam sayısını hesaplar. Bu hesaplamaya önceki yıllardan aktarılan hisse sayıları eklenir, istifa eden üyelerin hisse sayıları çıkarılır ve varsa başka kesintilere dair hisse sayıları çıkarılarak toplam hisse sayısı bulunur. Toplam hisse sayısı, sandığın aidat portföyünün kaç hisseden oluştuğunu ortaya koyar.

Sandık Hissedarı; Üyeler, sahip oldukları geri ödemeye tabi her sandık hissesi karşılığında sandığın yaptığı yatırımlara, iş ve işlemlere hisseleri oranında hissedar olurlar.  Sandığın anonim şirket alt yapısını oluşturup, anonim şirket kuruluşu gerçekleştikten sonra sandık hisseleri aynı sayıda anonim şirket hissesi olarak belirlenebilir ve üyelere dağıtımı gerçekleştirilebilir. Yönetim kurulu bu hususta dünyadaki diğer ekonomik sistemlerin gelişim örneklerine göre pozisyon belirleyebilir.

Hisse Başı Alacak; Kurum, sosyal yardım fonu doğrultusunda Kurban Primi, Eğitim Desteği, Tatil Desteği gibi üyelere mali destekler yapabilir. 


İstifa ve Aidat İadesi

Madde 14- Üye sandık üyeliğinden, üye kayıt ve takip yönergesinde belirtilen kurallara uyarak, özgür iradesi ile sebep göstermeksizin istifa edebilir. 

ÜTB, istifa halinde üyeye yapılacak geri ödeme miktarını hesaplar. Üyenin alacağı var ise ödemeye dair ödeneği çıkarılması için ilgili naipliğe raporlarını iletir. Ayrıca ilgili banka ile gerekli yazışmaları yaparak banka kesintilerinin durdurulmasını sağlar.

Sandık üyeliğinden kurallara uygun şekilde istifa eden üyenin geri ödemesi, ÜTB tarafından, üyenin en son aidatını yatırdığı banka İBAN numarasına aktarılır veya istifa formunda belirtmiş olduğu banka İBAN numarasına aktarılır. 

*** Bildirilen banka hesap numarasına ilişkin iban numarasının banka kayıtlarındaki isim ve soyisim ile uyuşması gerekmektedir. Aksi halde bildirim yapandan kaynaklanan aksamalar için ÜTB sorumlu tutulamaz. 

(Noterden istifa halinde noter tutanağında İBAN numarası belirtilmiş olmalıdır.) Herhangi bir İBAN numarası belirtilmemiş ise ÜTB sadece, en son aidatın kesildiği İBAN numarasına aktarma yapmaktan sorumludur. 

SÜRE

İstifa halinde üyeye yapılacak geri ödemeler için belirlenen süreler istifa formunun genel merkeze ulaştığı tarihten itibaren işlemeye başlar. 

Üyenin istifa formu mevzuata uygun bir şekilde genel merkeze ulaştığı takdirde, o üyenin aidat iadesi, emeklilik fonundaki kaynağa göre yapılır. 

Şöyle ki; emeklilik fon bütçesi yeterli ise istifa formunun genel merkeze ulaştığı günden itibaren en geç 120 iş günü içerisinde ilgili üyenin banka hesabına ödeme gerçekleştirilir.

*** İstifa ve emeklilik ödemeleri için gerekli miktar emeklilik fonu bütçesini aşıyor ise ödemeler sıraya konulur. Emeklilik fon bütçesinin yeterliliği ölçüsünde öncelikli olarak vefat eden üyeler, emekliler ve engelli üyelerin ödemelerine devam edilir. Bütçe şartları uygun ise istifa eden ve en eski tarihler baz alınarak sırası gelen üyelerin İBAN numaralarına ödemeler gerçekleştirilir.

MÜCBİR SEBEP; Asayişin genel olarak bozulması, doğal afet, terör gibi mücbir sebepler halinde iadenin yapılmasına engel bir durum mevcut ise mevzu bahis engel ortadan kalktığında ödemelere devam edilir.

İstifa eden üye işlemlerini takip edip, normlara uygun şekilde üyeliğini düşürmekten sorumludur. Kurumdan istifa beyanını verdikten sonra aidat iadesi, üyenin kendisine bağlı sorunlar nedeniyle ödenemeyip geciken (banka hesap numarası hatası, soyadı değişikliği gibi) üyelerin aidatları, 6 ay neticesinde derneğe irat kaydedilir.

İstifa eden üyeye, kesintiler düşüldükten sonra sadece hesaplamaya tabi olan aidatların geri ödemesi yapılır. Üye, istifasından vazgeçmediği takdirde aidat iadelerinin üyenin banka hesabına aktarılması için banka talimatı verildiği an kişinin aidatlarının yıllık getiri hesaplaması kaybolur, ilgili üye, emeklilik havuzundan çıkarılır. 

Üyenin faydalanmış olduğu ayni sosyal yardımların bedelinin geri ödenmesi talep edilmez.


Üyeliğin Askıya Alınması

Madde 15- İstifa etmediği halde, çeşitli sebeplerden dolayı aidatı yatmayan üyelerin üyelikleri;

A- Üyelik tarihi itibari ile 24 ay ve daha eski üyelikler için tüm üyelik süresi boyunca en az (12 Ay) ve fazlası kadar ay eksik aidatı bulunan üyelerin üyelikleri kendiliğinden düşer ve aidatları derneğe irat kaydedilir. Ancak ÜTB tarafından bu durumda bulunan üyelere en geç 90 iş günü içerisinde eksik aidatlarını tamamlamaları için son bir süre tanınır. Bu süre içerisinde eksik aidatlarını tamamlayan üyelerin aidatları irat olmaktan çıkarılır ve aktif üye durumuna geçmiş olurlar. 90 iş günü içerisinde eksik aidatlarını tamamlamayan üyelere başka ek bir süre tanınmaz ve üyelik hakları nihai olarak düşmüş olur. Kendilerine eksik aidatlarını tamamlamaları için son bir süre verilen üyeler aidatlarını tamamlamayıp istifa etseler bile hali hazırda üyelikleri düştüğü ve irat kaydedildiği için aidat iadesi yapılmaz.

B- Üye üyelikten normlara uygun şekilde istifa etmiş olsa dahi, aidat iadesi yapılana kadar üyelik sorumlulukları düşmemiş olur. Bu esnada taleplerini kurumun yetkili iletişim kanalları ve kanuni yollardan iletmek yerine kuruma karşı hukuk dışı fiillerde bulunanlar, kitle iletişim araçları kullanarak karalama yapmak suretiyle internet ortamında, sosyal medyadan (facebook, şikayetvar, instagram, twitter v.b gibi) veya başkaca iletişim kanallarından kurum itibarını, teşkilat mensuplarını, saha çalışmalarını zedeleyici ve indirgeyici faaliyetlerde bulunanların aidat iadesi işlemleri ve diğer tüm işlemleri durdurulur ve üye hakkında kurum müfettişliği tarafından inceleme başlatılır. Üyenin kurum müfettişliği tarafından hatalı bulunması halinde aidat iadesi yapılmaz ve üyenin dosyası yargıya intikal ettirilir. 


Yeniden Üye Olma

Madde 16- Sandık üyeliği askıda olan bir üye, bu yönergenin 15. maddesinde yazılı kurallara ve üye kayıt ve takip yönergesindeki hükümlere uyarak aidat borçlarını tamamladığı takdirde üyeliği aktifleşir ve emeklilik getirileri üyeliğinin başladığı tarihten itibaren hesaplanmaya devam eder. 

Sandık üyeliğinden istifa etmiş olan üyelerin yeniden üye olmaları halinde;

A- İstifa şekilleri kurallara uygun yapılmış ve aidatları tarafına iade edilmişse, bu tip üyeliklerin üyelikleri sıfırdan başlatılır ve yeni üye numarası. Üyelik işlemleri ile birlikte tüm hesaplamaları yeniden başlatılır.

B- İstifa ettiği halde işlemlerini takip etmeyen ve üyeliğini düşürmemiş olan üyeliklerin eski üyelik işlemleri veya aidatları dikkate alınmaz. İstifa talebinin genel merkez birimlerine ulaştığı andan itibaren üyeliği düşmüş sayılır ve yeniden üye olsa dahi eski üyelikten kalan iş ve işlemleri yeni üyeliğine eklenmez. Üyenin yeni üyelik başvurusu başka bir engel yoksa kabul edilir ve yeni üyelik gibi muamele yapılır. Eski üyelikten kalan işlemler bu yönergenin ilgili hükümleri ve  ayrıca üye kayıt ve takip yönergesinin hükümleri doğrultusunda sonuca bağlanır.

C- ART NİYETLİ ÜYELİK: Kişiler, dönem dönem yüksek getirisi olan sandık işlemleri, kampanyaları ve sair avantajlarından faydalanmak için üye olup avantaj ortadan kalktığında istifa ediyorlarsa veya sandık hakkında çeşitli olumsuz çalışmalar yapmak için üyelik sıfatını kullanmak amacıyla planlı şekilde üye oluyorlarsa, bu duruma art niyetli üyelik olarak bakılır. Art niyetli üyelikler sandığın tüm birimlerini gereksiz yere meşgul etmek ve çalışmalarda zaman kaybına yol açmaktır. Art niyetli üyelikler tespit edildiği an ilgili üyeliğin üyeliği düşürülür. Sandığa aktardığı aidatlar iade edilmez, derneğe irat kaydedilir ve gerekirse kişiler hakkında yasal takip başlatılır.

Ayrıca, kuruma zarar verdiği tespit edilen kişilerle ilgili uygulamalarda dernek tüzüğü hükümlerine göre hareket edilir. 

Bu incelemeleri yapmak ve sonuca bağlamak üzere Kurum Müfettişliği tam yetkilidir.


3.KISIM

EMEKLİLİK FONU

Emeklilik Hakkının Doğması

Madde 17- Emeklilik hakkı 02.06.2016 tarihinden önce üye olanlar ve Saydes Kademeli Emeklilik Sistemine Geçiş Nizamnamesi ile katılmış olmayan üyeler için;
A- Üyelikte 20 yılı dolanlar kuruluştan emeklilik talep edebilirler.
Bu süre engelli üyelerde ve şehit yakınlarında 15 yıldır.
B- Bir üyenin sosyal güvenlik kurumundan emekli olmasına müteakip sandıktan emeklilik hakkı da doğar. 20 yıldan önce sosyal güvenlik kurumundan emekli olunmuşsa 20 yıllık süre beklenmez.
20 yılı dolan (engelli ve şehit yakınlarında 15 yıl) veya sosyal güvenlik kurumundan emekli olan üye, sandıkta doğmuş olan emeklilik hakkını bekletebilir, üyeliğini devam ettirerek daha sonraki bir zamanda emekli olabilir. Bu durumda üyelik işlemleri aktif üye olarak emekli olana kadar aynı şekilde devam eder.
Emeklilik işlemleri talebe bağlı başlatılan ve sonuçlandırılan işlemlerdir. Kurum res-en hareket etmez.

02.06.2016 tarihinden sonra üye olanlar ile Geçiş Nizamnamesi ile Saydes Kademeli Emeklilik Sistemin geçen üyeler sandığa aşağıdaki süreler bazında üye kaldıkları ve sorumluluklarını yerine getirdikleri takdirde emeklilik hakkı kazanırlar. 

A- Kuruluşa üyelik süresi 36 aydan az olup istifa eden üyelerin sandığa ödemiş olduğu aidatların % 30’ luk kısmına genel yönetim gideri olarak kesinti uygulanır ve dernek bütçesine irat kaydedilir.

B- Kuruluşa üyelik süresi 36 aydan fazla 60 aydan az olup istifa eden üyelerin alacak oldukları aidat iadelerine % 15 kesinti uygulanarak aidat iadesi gerçekleştirilir. % 85' lik kısım mevzuat hükümleri doğrultusunda üyeye iade edilir. 

C- Kuruluşa üye olup, 60 ay boyunca üye kalması halinde (61. ayda) üyenin 1. Basamak emeklilik hakkı doğar. 

D- Kuruluşa üye olup, 108 ay boyunca üye kalması halinde (109. ayda) üyenin 2. Basamak emeklilik hakkı doğar. 

E- Kuruluşa üye olup, 156 ay boyunca üye kalması halinde (157. ayda) üyenin 3. Basamak emeklilik hakkı doğar. 

F- Kuruluşa üye olup, 204 ay boyunca üye kalması halinde (205. ayda) üyenin 4. Basamak emeklilik hakkı doğar. 

G- Kuruluşa üye olup, 240 ay boyunca üye kalması halinde (241. ayda) üyenin 5. Basamak emeklilik hakkı doğar. 

H- Tüm sürelere şehit yakınları ve engelli üyeler için 5' te 1’ i oranında indirim uygulanır.

I- Bir üyenin sosyal güvenlik kurumundan emekli olmasına müteakip sandıktan emeklilik hakkı da doğar. 1. Basamak emeklilik süresi dolmadan sosyal güvenlik kurumundan emeklilik hakkı kazanan üyelerin süreyi doldurmaları beklenmez ve üyeye talebi halinde emeklilik muamelesi yapılarak 1. basamak emeklilik getirileri uygulanır. Yeni aidat sistemine geçecek olan üyelerin bu şekilde emekli olmaları halinde en az 36 ay daha üye kalmaları şarttır. 

Emeklilik işlemleri talebe bağlı başlatılan ve sonuçlandırılan işlemlerdir. Kurum res-en hareket etmez.

1,5 KATSAYI ÇARPANI

Kuruma 16 Temmuz 2016 tarihinden önce üye olmuş kişilerin, yeni uygulamalara geçiş yapmaları halinde, eski aidatları 1,5 ile çarpılır ve eski aidatların emeklilik primlerine eklenmesi ortaya çıkan rakam üzerinden hesaplanarak bulunur. Üyenin bu çarpandan faydalanması için kurumdan emekli olarak ayrılması şarttır. İstifa halinde ödemiş olduğu reel aidat üzerinden hesaplama yapılır.


Fonun amacı

Madde 18- Fon, sandık üyelerinin sandığa yatırdıkları aidatlar karşılığında, emekli olduklarında üyelere emeklilik ikramiyesi ödemeyi veya istifa ettiklerinde aidatlarının sağlıklı şekilde iade edilmesini amaçlar. 


İkramiye Şekli

Madde 19- Sandık emeklilik fonu aracılığı ile üyelerine, sandığa aktardıkları aidatlar üzerinden bu yönergenin 21. maddesinde belirtildiği şekilde emekli olduklarında toplu olarak ve bir sefere mahsus emeklilik primi öder. Bu prim ikramiye vasfına sahiptir ve karşılıksız olarak üyeye ödenir. 

Ayrıca fon aracılığı ile istifa eden üyelere yapılacak geri ödemelere de kaynak oluşturulur.

İstifa ödemelerine dair hükümler diğer maddelerde düzenlenmiş olduğu için bu madde altında ayrıca düzenlenmemiştir.

Fona Tabi Hesaplanacak Değerler

Madde 20- ÜTB her ay, üyelerin sandığa aktardıkları aidat miktarlarını üye bazlı olarak otomasyon sistemine kaydeder. Üyenin kaydında görünen rakam emeklilik ikramiyesi brüt miktarını gösterir. Bu miktar aynı zamanda üyenin sandığa ödediği ödenek toplamını gösterir. Brüt miktardan üyeye dair yapılması gereken kesintiler yapıldığında kişinin istifaya dair net hak edişi ortaya çıkar. Bu hak edişe, emeklilik getirileri eklendiğinde kişinin emekliliğe dair net primi ortaya çıkar. 


İkramiye Miktarı

Madde 21- Üye emeklilik hakkı elde etmiş ise, ödediği aidatlar, bu yönetmeliğin 17. maddesinde yazılı emeklilik basamaklarına göre katsayı ile çarpılarak değerlendirilir ve üyenin hak etmiş olduğu emeklilik ikramiye tutarı bulunur. 

Bu katsayılar şu şekildedir; 

A- 1. Basamaktan emekli olan üyelerin emeklilik primleri yıllık % 2 getiri üzerinden hesaplanır,

B- 2. Basamaktan emekli olan üyelerin emeklilik primleri yıllık % 4 getiri üzerinden hesaplanır,

C- 3. Basamaktan emekli olan üyelerin emeklilik primleri yıllık % 6 getiri üzerinden hesaplanır,

D- 4. Basamaktan emekli olan üyelerin emeklilik primleri yıllık % 8 getiri üzerinden hesaplanır,

E- 5. Basamaktan emekli olan üyelerin emeklilik primleri yıllık % 10 getiri üzerinden hesaplanır,

Hangi Ödemeler Emeklilik İkramiyesine Etki Eder

Madde 22-  Emeklilik ikramiyesi hesaplamaları sandık aidatları baz alınarak yapılır. Ayrıca, üyelerin hesaplarına aktarılan sosyal yardım primleri, değer artış payları ve yönetim kurulu tarafından emekliliğe eklenmesi kabul edilen sair ödemeler, yıllık olarak emeklilik primine dahil edilerek hesaplamaya alınır. Başka hiç bir ödeme veya aktarım emeklilik hesaplamasına dahil edilemez ve hesaplamaya etki etmez.


Fon Havuzu

Madde 23- Genel Merkez Yönetim Kurulu, 

2013 mali yıl sonuna kadar emekli olanların ve istifa edenlerin ödemeleri genel bütçeden karşılanmıştır. 

Yönetim Kurulu “Emeklilik Fon Havuzu” adı altında oluşturulan (bütçe) havuz hesabına her ay bu yönetmeliğin 12. maddesinde yazılı şekilde aktarım yapılır. 

Havuza aktarılan bütçe her ay aynı şekilde devam eder.

Fon mümkün mertebe üye denetimine açık olacak ve fon havuzundan yapılan ödemeler kanunlara uygun şekilde şeffaflık ilkesi çerçevesinde Başkanlar Kurultaylarında ve toplandığında genel kurullarda konsolide bütçe içerisinde paylaşılacaktır.

Fon havuzunun bankada tutulması karşılığında bankalardan sandığın yararına demirbaş, otomobil, sponsorluk gibi hibeler istenebilir, bankalarla promosyon ve sair diğer anlaşmalar yapılabilir ancak bu fona aktarılacak mali kaynaktan kesinlikle faiz geliri elde edilemez. 


Zaman Aşımı

Madde 24- Üye; yönetim kurulu tarafından onaylanan emeklilik primi miktarından, izleyen 30 iş günü içerisinde gerekli şartları yerine getirerek faydalanmalıdır. Aksi takdirde, üyeye bağlı olumsuz şartlar nedeniyle ödemenin yapılamaması halinde emeklilik onay kararı zaman aşımına uğrar ve yürürlükten düşer. Tekrar karar alınması ve işlemlerin yeniden düzenlenmesi için üye, kuruluşa, güncel taban aidat değerinin 5 katı tutarında işlem ücreti ödemek zorundadır. 

Emekli olduktan sonra, onay kararını alan ancak vefat nedeniyle bankadan primini alamayan üyelerin kanuni mirasçıları için gerekli tüm kolaylıklar gösterilir. Lakin, bu iyi niyet kanuni mirasçılar haricinde işlem yapılabilir anlamına gelmez.

Zorunlu Üyelik Süresi

Madde 25- Emeklilik priminden faydalanmak için sandığa en az 60 ay üye kalınması zorunludur.


4.KISIM

SON HÜKÜMLER

GEÇİŞ NİZAMNAMESİ

Madde 26- 3. Olağan Genel Kurul tarafından yapılan değişikler neticesinde, tüzük, yönetmelik, yönerge ve nizamnamelerde yapılan değişikliklerin gerek kurum mensuplarının gerek üyelerin hata yapmasını engellemek için, yeni sistemde uygulamaların nasıl olacağı ve gerekli açıklamalar, Yönetim Kurulu tarafından süresiz yayınlanacak bir GEÇİŞ NİZAMNAMESİ ile yapılır. 


Madde 27- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan konu ve durumlarda 5253 Sayılı Dernekler Kanunu, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, SAYDE Tüzüğü, SAYDES Yönetmeliği, kurum yönergeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.


Yürürlük

Madde 28- Bu yönerge 3. Olağan Genel Kurul tarafından değiştirilmiş olup, aktüeryal denetim sistemine kurumumuzun sağlıklı bir şekilde entegre olması için, gerekli olması halinde bu amaçla yönetim kurulu tarafından entegrasyona yönelik güncellemeler ve eklemeler yapılabilir. 

         Bu yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu adına Üye Takip Biriminden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yürütür.