Sağlık Yardımlaşma Dayanışma ve Biriktirme Sandığı

Acil İhtiyaç Fonu Yönergesi


(AİF) Acil İhtiyaç Fonu Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız..


ACİL İHTİYAÇ FONU YÖNERGESİ

Amaç:

Madde 1-

Bu yönergenin amacı SAYDES üyelerinin sandığın acil ihtiyaç fonundan faydalanırken sandık ve üyeler tarafından uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam:

Madde 2-

Bu yönerge SAYDES üyelerinden acil ihtiyaç fonuna üye olan kuruluş üyelerini, kuruluş yönetici ve temsilcilerini ve fonla ilgili üçüncü kişi ve kuruluşları kapsar.

Dayanak:

Madde 3-

Bu yönerge, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 12. maddesi, Sağlık Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tüzüğünün 2. Maddesinin 14. Bendi ile Sağlık Yardımlaşma Dayanışma ve Biriktirme sandığı Yönetmeliğinin 16.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:

Madde 4-

Bu yönergede geçen;

‘’Yönerge’’ Sağlık Yardımlaşma Dayanışma ve Biriktirme Sandığını (SAYDES) üyelerinin sosyal yardım fonundan faydalandırmaları hakkında yönergeyi,

‘’Dernek’’ Sağlık Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni (SAYDE)

‘’Sandık’’ Sağlık Yardımlaşma. Dayanışma ve Biriktirme Sandığı’nı (SAYDES)

‘’Kuruluş’’ Dernek ve Sandığın ikisini birden

‘’Fon’’ Sağlık Yardımlaşma. Dayanışma ve Biriktirme Sandığı’nı (SAYDES) Acil İhtiyaç Fonunu

‘’Yönetim Kurulu’’ Kuruluş Yönetim Kurulunu ifade eder.

Fonun Amacı:

Madde 5-

Fon. Bu fona üyelerin resmi ikamet ettikleri konutlarının deprem, sel, yangın, infilak, çığ ve toprak kayması hallerinde zarar görmesi durumunda üyelere yapılacak maddi yardımlara kaynak oluşturmayı amaçlar.

Fona üye olmak gönüllü ve isteğe bağlı üyelik modeli ile gerçekleşir.Sandık, bu durumda üyelerine vereceği destekleri AİF aracılığı ile yönetir ve yürütür. Yönetim kurulu AİF tarafından yapılacak destek miktarını doğrudan kurum bütçesinden karşılayabileceği gibi bu amacı gerçekleştirmek üzere başka kurum ve kuruluşlarla da çözüm sistemleri geliştirebilir.

Bütçe:

Madde 6-

Acil İhtiyaç Fonunun bütçesi isteğe bağlı olarak fona üye olanların ödeyecekleri 3 TL’lerin AİF Bütçesi adı ile oluşturulacak banka hesabına aktarılması ile oluşturulur. Genel Muhasiplik birimi her ay AİF aidatı adı altında gelen aidatları hesaplayarak ita amirinin onayına müteakip toplu olarak bu hesaba aktarır. Bu bütçeye aktarılan mali kaynaklar AİF amaçlarını gerçekleştirmek haricinde kullanılamaz.

Acil İhtiyaç Fonu bütçede doğrudan AİF kalemi adı ile dernek hesaplarında gösterilir.

Geri Ödeme:

Madde 7-

AİF yardımları geri ödemesiz olarak gerçekleştirilir.

Yardımın Şekli:

Madde 8-

Verilecek destekler nakdi olabileceği gibi ayni olarak da yapılabilir.

Her bir üye, fondan olay sayısına bakılmaksızın yılda en fazla bir kez faydalanabilir. İki veya daha fazla üyeyi ilgilendiren olaylarda ise tek üye üzerinden hareket edilir.

Verilecek destekler olay veya üye başına doğrudan bütçeden karşılanabileceği gibi amacı gerçekleştirmek üzere genel bir çalışma yapılarak oluşturulacak projelerle veya başkaca yöntemlerle de çözüm sistemleri geliştirilebilir.

Üst Limit:

Madde 9-

Acil İhtiyaç Fonu altında deprem dışında yapılacak destekler üye veya olay başına yıllık en fazla en fazla taban aidat miktarının 100 katı miktarında yapılır.

Belge ve Bilgi Temini:

Madde 10-

Yönetim Kurulu her türlü belge ve bilgiyi isteme hakkına sahip olup, ilgili üyenin bu belge ve bilgileri doğru ve zamanında temin etmek yükümlülüğü vardır.

Üyeler, fondan destek talebinde bulunurken resmi birimlerce tutulmuş olan tutanak, evrak, hasar tespit raporu gibi belgeleri olay sonrası taleplerine eklemek zorundadırlar.

Yardımın Uygulanma Şekli:

Madde 11-

Fon aşağıda sayılan şekilde üyelerinin Acil İhtiyaç Fonundan faydalanmasını temin eder.

Yardım talep eden üye yönetim kurulu tarafından bu amaçla çıkarılmış matbu talep formlarını doldurur ve 30iş günü içinde yönetim kuruluna il başkanı aracılığı ile ulaştırır.

Fon üyesi talep formuna nüfus cüzdanı fotokopisi ve çalıştığı kurumun kimliği ile nüfus idaresi veya muhtarlıkça onaylanmış ikametgah belgesini eklemek zorundadır. Aksi takdirde dosyası açılmaz.

Üye matbu formlarda istenilen tüm bilgi hanelerini doldurmak zorundadır. Eksik bilgi olması halinde dosyası açılmaz.

Yönetim Kurulu dosyası açılan üyeden ek belge ve bilgiler talep edebilir. Üye istenilen belge ve bilgileri kendisine tanınan süre içerisinde yönetim kuruluna ulaştırmak zorundadır.

Yönetim Kurulunca nakdi yardım yapılmasına karar verilmiş ise üyeye ulaştırılacak ödemeler üyenin son aidatının kesildiği banka hesap numarası üzerinden yapılır.

Talebi Görüşen Yönetim Kurulu,

A-Talebi reddeder

B-Bu yönergenin 6. Maddesi doğrultusunda destek verilmesine karar verir. Yardım miktarını AİF’ nun mali durumunu da göz önünde bulundurur ve AİF bütçesini zora sokmayacak şekilde karara bağlar. Yardımın üst limit üzerinden veya hasara bağlı olarak daha azının üyeye ödenmesini onaylar.

Yardımın Faydalanma Şartları:

Madde 12-

Üyelerin acil ihtiyaç fonu yardımlarından faydalanabilmesi için aşağıda sayılı iş ve işlemlerin gerçekleşmesi gerekmektedir.

A-Fondan faydalanmaya sebep olacak deprem, sel, çığ veya yangın olayı vuku bulmadan önce üyenin en az 3(üç) aylık aidatının AİF hesaplarına yatırılmış olması gerekmektedir.

B-Üyenin kuruluşa aidat borcu olmamalı ve son ay aidatı kuruluş hesaplarında görülmelidir.

C-Üyenin kimlik ve işyerine ait bilgi ve belgelerinin kuruluşun üye takip birimine gönderilmiş olması gerekmektedir.

D-Yönetim Kurulunun yapılan talebe dair aldığı karar üyeye, üyenin kendisi tarafından bildirmiş olduğu ve kuruluş kayıtlarında bulunan GSM telefon numarasından bildirilir.

E-Aidat kesintileri ve yardımın yapılmasına dair kayıt ihtilaflarında banka kayıtları ispat niteliği taşır.

F-Depremlerde A ve B maddeleri dikkate alınmaz.

Zaman Aşımı:

Madde 15-

Üye bu yönergenin 6. maddesi doğrultusunda yönetim kurulu tarafından onaylanan yardım miktarından, izleyen 30 iş günü içerisinde gerekli şartları yerine getirerek faydalanmadığı takdirde yardım onay kararı ve işlemleri zaman aşımına uğrar ve yürürlükten düşer.

Üye zaman aşımına uğrayan işlemler nedeni ile kuruluş aleyhinde herhangi bir hükümde bulunamaz.

Zorunlu Üyelik Süresi:

Madde 16-

Fondan faydalanan üyeler en az 1 yıl kuruluşa üye kalmak zorundadır. Üyenin 1 yıl dolmadan kuruluş üyeliğinden ayrılması halinde

A-Üye yapılan yardım miktarının tamamını geri ödemeyi kabul eder.

B-A maddesine aykırı hareket edilmesi halinde kuruluş tarafından hak kayıpları için adli takip başlatılır.

Aykırı fiilleri ile kuruluşa zarar veren üyeler hakkında sandığın her türlü hakkı saklıdır.

Diğer Hükümler:

Madde 17-

Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan konu ve durumlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, SAYDE Tüzüğü, SAYDES Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük:

Madde 18-

Bu yönerge 3. olağan genel kurul tarafından değiştirilmiş olup, aktüeryal denetim sistemine kurumumuzun sağlıklı bir şekilde entegre olabilmesi amacıyla yönetim kurulu tarafından entegrasyona yönelik değişiklikler ve eklemeler yapılabilir.

Bu yönetmelik hükümlerini fondan sorumlu Sandık Genel Başkan Yardımcısı yürütür.